گیر ¹/gîr: ن:

1 – قەتیس، چێوچەلە.

2 – تامی گیر : پنری.

گیرخواردن/gîr xiwardin: كتن:[ گیر+ خواردن] بەندبوون، بەنگ خواردن، قەتیسمان.

:: گیرخواردن لەناو بەفردا.

گیر وارڎەی/gîr warđey: کتن، کتپ:[ هـ] گیرخواردن، گیرکردن.

.

.

___________

گیر ²/gîr: ڕگ: ڕەگی چاوگی( گیران، گیریان)ـە .

گیرئارڎەی/gîrarđey: کتپ:[ هـ] بەگیرهێنان، گیر ئاورڎەی( هـ).

گیرئامای/gîramay: کتن:[ هـ][ گیر+ ئامای] بەگیرهاتن.

گیرئاورڎەی/gîrawirđey: کتپ:[ هـ][ گیر+ ئاورڎەی] بەگیرهێنان.

گیرا/gîra: ف، ئان، ن:[ گیر+ ئا]

1 – دۆخی سێهەمی تاکی ڕابردووی نزیکە لە ( گیران)دا.

2 – ڕژد، سەختگیر، جیڕ.

3 – سەگی دڕ

4 – وەخۆگرتن.

5 – قەبووڵ بوونی دوعا.

گیرابییەی/gîrabîyey: کتن:[ گیرا+ بی یەی] گیرابوون، قەبووڵ بوون.

گیراکەرڎەی/gîrkerđey: کتپ:[ گیرا+ کەرڎەی] گیرا کردن.

گیران/gîran: کتن، کتپ:[ گیر+ ئان]

1 – گران، گرتن

2 – بەندبوون لە گرتووخانەدا.

:: هەموو گیران و کوژران.{ شەرەف، ل، 247}.

:: گیرانی : تاریک بوون( وەکو ڕۆژگیران یان مانگ گیران : Eclipse).

. . بڕیاری گیران/biřyarî gîran: نتـ: بڕیاری دەستبەسەری.[ ئینگـ: Detention order]

. . ماوەی گیران/mawey gîran: نتـ: ماوەی سەستبەسەری. [ ئینگـ: Detention period] 

گیرانەوە/gîranewe:  کتن:[ گیران+ ەوە]

گیراو/gîraw: ف، ئانفا

1 – بەندی، گریاگ، گیریاک _ گیریاگ : ( دۆخی سێهەمی تاکی ڕابردووی کاری بزرە لە ( گیران)دا).

2 – پەرچ( رۆژ)، كیپ: كونی لوولێنە و مەسینە كە بە خاک وخۆل و چرپ وچاڵ بگیرێت و ئاوی لێ نەیەت.

3 – وەرگیر كەوتوو، دەستبەسەرکراو، دەستبەسەری.[ ئینگـ: Detainee ].

گیراوە/gîrawe: نتـ:[ گیراو+ ئە] وەكو گیراوەی ئاوی خوێ.[ Kem :Solution].

گیراوی/gîrawî: نچ: قەبزی.

گیرئەنەبییەی/gîr ene bîyey: کتن:[ گیر+ ئە] تێگیربوون، تێبەندبوون.

گیر ئەنەکەرڎەی/gîr ene kerđey: کتپ:[ گیر+ ئەنە+ کەرڎەی] تێگیرکردن.

گیرئەنەکریای/gîr ene kiryay: کتن:[ گیر+ ئە] تێگیرکران.

گیرە/gîre: نتـ:[ گیر+ ئە][ خۆ]

1 – ددانەکانی ژێر چاوی ووڵاخ و ماڵات و جانەوەران.

2 – پیک، جەڕ، مەنگەنەی پیشەسازان، ئەشكەنجە: ئاسنێكی درێژە، ئاسنێكی پێچ پێچی بەسەرەوەیە، دەرگا و پەنجەرە و هێندێ شتی تری لە پێشداكوتانیاندا لێک دەخرێن و لێک توند دەكرێن بۆ جووت بوونیان، ئەوجا لەنێو یەک دەكرێن. كە دارتاش و ئاسنگەران بۆ قایم ڕاگرتنی تەختە یان ئاسن لە بڕین و بڕبەندلێداندا.

3 – هەر تشتێک جیر یان لچق بێت و تشت پێوەی بنووسێت.   

4 – گرە( فۆرمە، مەلزەمە).

5 – ئەشكەڵە، ئەشكەنجە، جەزرەوە، ماووش.{ مەرۆخ، ب 1، ل، 48}   

گیرەی ددان/gîrey didan: نتـ: بەردی لە سەرووی ددان دانیشتن.

گیرەی دەسی/gîrey desî: نتـ: مەنگەنەی بچووک.

گیرەی ڕەقبوو/gîrey řeq: نتـ: كلسی بووبەبەرد.

گیرەی كاغەز/gîrey kaẍez: نتـ:

گیربوون/gîrbûn: کتن:[ گیر+ بوون]

1 – تەخیربوون، دواکەوتن.

:: گیرمەبە خوشکم.{ حەمەدۆک، ل، 1}

2 – عاسی بوون.

3 – ڕاوەستان.

گیربییەی/gîr bîyey: کتن:[ گیر+ بی یەی] گیربوون.

گیربییەینە/gîr bîyeyne: کتن:[ گیر+ بی یەی] تێگیر و بەندبوون.

گیرتەی/gîrtey: کتن:[ گیر+ تەیەی] گرتن بەهەموو لق و پۆپەکانی یەوە.  

گیردان/gîrdan: کتپ:[ گیر+ دان] ڕاگرتن، پاوان.

گیردای/gîrday: کتپ:[ هـ][ گیر+ دای] گیردان، بەگیرهێنان.

گیركە/gîrke: نتـ: ئامرازێكی تایبەتییە بۆگرتن و چەماندنەوە بەكاردێت.

گیرکەرڎەی/gîr kerđey: کتپ:[ گیر+ کەرڎەی] گیرکردن، بەندکردن.

گیرکرتەی/gîr kirtey: کتپ:[ گیر+ کرتەی] کەوتنەگیر، کەوتنەچنگ.

گیركردن/gîr kirdin: كتن: زۆرلێ كردن. مانەوە.

گیركردنی كار/gîr kirdinî kar: چەت تێ كەوتن، تەگەرە تێ كەوتن.

گیركردوو/gîr kirdû: ئانفا: كڵبو، وه‌ستاو .[ ئینگـ: Hangup].

گیرگە/gîrge: نتـ:[ گیر+ گە]

1 – دارێکی دووشاخ یان دووفاقی ئەستووری زلە، مێخیان نەخستە ناو دووفاقەکە، بۆ ئەوەی نەهێلێت مێخ دەوار لەژێر زەوی بێتەدەر.{ ف. شێخانی، ل، 478}.

2 – ددانی شەڕێ.{ گیوی، ل، 826}

3 – جێگایەك کە شتی تێداگیر بكرێت.

4 – ئامرازی دەرگا داخستن، لە جێی پشکۆڵ.

5 – ئامرازی جۆلایی یە.{ وشەنامە، ل، 832}.

گیرمان/gîrman: نتـ:[ گیر+ مان]

گیرمداری/gîrmidarî: نتـ:[ گیر+ مداری] بەگیر وەستان، بەگیر هاتن.

گیرنای/gîrnay: نتـ:[ گیرنای] کورت کردنەوەی جل و بەرگ بە تەقەڵ. گیراندن. دەست بەسەرا گرتن.

گیرنۆک/gîrnok: ئانتـ: گرینۆک.

گیر وزتەی/gîr wiztey: کتن:[ گیر+ وزتەی] گیرخستن، هێنانە بەردەست.

گیر وستەی/gîr wistey: کتن:[ گیر+ وزتەی] گیر وزتەی : گیرخستن، هێنانە بەردەست.

گیر و بەنڎ/gîr û benđ: نتـ: لکاندن و وەستاندنی شت، قایم.

گیر و بەنڎ بی یەی/gîr û benđ bîyey: کتن: لکاندن و وەستاندنی تشت، قایم کردن.

گیر و بەنڎ کەرڎەی/gîr û benđ kerđey: کتپ: لکاندن و وەستاندنی شت لە جێگایەكدا یان لەسەر حاڵەتێك.

گیر و بەنڎ کریای/gîr û benđ kiryay: کتپ: لکێنران و وەستاندنی چشت لە جێگایەكدا یان لەسەر حاڵەتێك.

گیر و دار/gir û dar: نتـ:[ ] بگرە و بەردە، شەڕوشۆڕ.

گیروگرفت/gir û grift: نتـ:[ گیر+ و+ گرفت] سەخڵەتی، سەخت، پرسیار، زەحمەت، تەنگ و چەڵەمە.

گیروگرفت دروستكردن/girûgrift dirustkirdin: كتپ:[] تێکدان.

گیروگرفتی سەخت/girûgriftî sexit: نتـ: گیروگرفتی توندوتۆڵ.

گیری/gîrî: نچ: جیری، ڕژدی، گرتن یان خۆبەدەستەوە نەدان.

گیریا/gîrya: ئانفا:[ هـ] گیراو.

گیریان/gîryan: کتن:[ گیر+ یان] گیران، گریان.{ خاڵ، ل، 419}

گیریای/gîryay: چ:[ هـ] گیران.

گیریای پنە/gîryay pine: چ:[ هـ] گیریای پەنە( هـ)، پێگیران.

گیریایرە/gîryayire: چ:[ هـ] گیریایەرە( هـ)، داگیران.

گیریاینە/gîryayine: چ:[ هـ] گیریایەنە( هـ)، تێگیران.

گیریایۆ/gîryayo: چ:[ هـ] گیرانەوە.

باج گیر/bacgîr: نفا:[ ئاب][ باج+ گیر( گیریای)] باج گیرە، باج گر.  

باج گیریا/bacgîr: نفا:[ ئاب][ باج+ گیریا( گیریای)] باج گیراو.

باج گیریای/bacgîr: کتن:[ ئاب][ باج+ گیریای] باج گیران.   

باج ورگیر/bac wirgirtey: کتن:[ ئاب][ هـ][ هۆر+ گرتەی] باج وەرگر، باج ئەستێن.   

باج ورگیریا/bac wirgirtey: ئانفا:[ ئاب][ هـ][ هۆر+ گرتەی] باج وەرگیراو.

باج هۆرگیر/bac wirgirtey: کتن:[ ئاب][ هـ] باج وەرگر.

باج هۆرگیریا/bac wirgirtey: کتن:[ ئاب][ هـ] باج وەرگیراو.

بارگیر/gîr: گ:[ هـ][ گیریای] بارگیرە، ئامادەکەر، بارداگر.

پنەئەرەگیریای/girtey: کتن:[ هـ][ پنە+ ئەرە+ گیریای] پێداگیران.

پنەئەنەگیریای/girtey: کتن:[ هـ][ پنە+ ئەرە+ گیریای] پێداگیران.

.

.

__________

…گیر/gîr… : پار : پاشگرێکە دەلکێت بە دوای ناوێکی سادەوە و دەیکات بە بکەر لە ڕیزمانی زمانی کوردییدا.

:: بار+ گیر= بارگیر

:: دڵ+ گیر= دڵگیر

:: کەف+ گیر= کەفگیر

.

.

______________

گیران/gîran : پاشگر: پاشگرێکە دەلکێت بە دوای ناوێکی سادەوە و دەیکات بە بکەر لە ڕیزمانی زمانی کوردییدا.

:: خۆر+ گیران= خۆرگیران : گرتنی ڕووناکی هەتاو بە هۆی مانگەوە.

:: سنوور+ گیران= سنوورگیران

:: مانگ+ گیران= مانگگیران : گرتنی ڕووناکی مانگ بە هۆی خۆرەوە.

بادگیر/gîrî: نفا:[ باد+ گیر] باكێش _ باكەش، دەڵاقە، گڵوێنە.

بەگیرخستن/be gîr xistin: کتپ:[ ]                                  

بەگیروەستان/be gîr westan: کتن:[ ]                                       

بەگیرهاتن/be gîr hatin: کتن:[ ]

بەگیرهێنان/be gîr hênan: کتپ:[ ]

بەگیرهاوردن/be gîr hawirdin: کتپ:[ ]

.

.

 

پاخڵ/paxiľ: نتـ:[ کباک]1- باخەڵ. 2- گیرفان، بەرک یان  بەریک.

باکێش/bakêŝ: نفا:[با+کێش(کێشان)] باد گییر، باکەش، دەڵاقە، گڵوێنە.

پنری/pinrî: ئان: گیر، تامی گیر.

پەرچ: ن: [ رۆژ] وەڵام، کیپ، کپ، گیراو، کونی لوولێنە و مەشینە کە بەخشت وخال وچرپ وچاڵ بگیرێت و ئاوی لێ نەیەت.

گیران/g::::                      گیراو/g: ئانفا: وەرگیر کەوتوو.

گیراوە/g:: وەکو گیراوەی ئاوی خوێ:: گیراوەی خوێ. ::Kem : Solution

گیرانەوە/giya::::

گیرە/g: ن: گرە( فۆرمە، مەلزەمە).

گیرەی ددان/giya:::: بەردی لە سەرووی ددان دانیشتن

گیربوون/g::::

گیرودار/giya:::: شەأوشۆأ.

گیرخواردن/g: کتن:[ گیر+ خواردن] بەند بوون، بەنگ خواردن، قەتیسمان.

بەگیرخستن/g::::                                 بەگیروەستان/g::::                                     بەگیرهاتن/g::::                       بەگیرهێنان/g:::: بەگیرهاوردن/g::::

گیرکە/g: نتـ: ئامرازێکی تایبەتی یە بۆ گرتن و چەماندنەوە بەکاردێت.           گیرکردن/g: کتن: زۆرلێ کردن. مانەوە. گیرکردنی کار/g:::: چەت تێ کەوتن، تەگەرە تێ کەوتن.  گیرمان/g::::

گیروگرفت/g:::: سەخڵەتی، سەخت، پرسیار، زەحمەت، تەنگ و چەڵەمە.  گیروگرفت دروست کردن/g: کتپ تێک دان.

گیرنۆک/g::::

گیردان/g:::: أاگرتن، پاوان.

گیراوی/g:::: قەبزی.

گیری/g:::: گرتن

گیروگرفتی سەخت/g:::: گیروگرفتی توند و تۆڵ.

سینوس. که‌وری، گیرفان (کون) له ئێسکی ده‌موچاودا که په‌یوه‌نده به که‌وری لووته‌وه : Sinus

ده‌سبه‌سه‌ر کراو، گیراو، به‌ندکراو : Detainee

بڕیاری گیران ده‌سبه‌سه‌ری : Detention order
ماوه‌ی گیران ده‌ستبه‌سه‌ری : Detention period

گیانکیه‌تی، بڕوا به‌وه که هه‌موو شتێک له دونیادا گیانی هه‌یه یا بوونه‌وه‌ره : Animism

گیرانی، تاریکبوون (وه‌کو رۆژگیران یان مانگگیران) : Eclipse

.

.