یەخته‌ ¹ /yexite: ن:[ پز] ئاختە، ئه‌خته، خەساو : گوندەرهێندراو.

:: ئەسپی یەختە :c ئەسپی خەسێندراو.  

یەخته‌ کرن/yexite kirin: کتپ:[ کباک] خەساندن.{ ئیزۆلی، ل، 460}. 

.

.

________________________________

یەختە/yexite: ن:[ گیان] یەرغە : ئەو ئەسپ و ماین ـەی کە خەسێندراوە بۆ کار پێکردن یان بۆ بارپێبردن کە پێیان دەگووترێت ئەسپی بارگیر یان بارگین.   

.

.

.

.