جووڵ/ľ: ڕگ:[ ڕەگی کرداری ( جووڵان)ـە]

جووڵان/ľan: ن، كتن:[ فیز]

1 – بزڤان، بزوان _ بزووان، بزووتن، جڤان، زیوان، ڤڕڤڕین، ڤەخوومین، لەبتین، لپان، لە خشبوون( كە)، لڤین، لڤیان، وەرزان( ل).

2 – [ ئینگـ : Kinetic].

3 – ئۆرقم، تەكان، جمە.

4- ڕاجفرین، ڕاچەڵەكین، لە جێی خۆتەكان خواردن، هەژان.

جووڵانەوە/ľanewe: كتن: بزووتنەوە، وەرزانەوە : جووڵاندنەوەی لەسەرەخۆی شتێك بێئەوی لەشوێنی خۆیی بگوێزرێتەوە.

جووڵانەوە بە گەرمی/ľanewe be germî: نتـ:[ فیز] بزافی گەرمایی، دوینامیكی گەرمایی.[ ئینگـ : thermodynamic] .

جووڵانەوەی ئاسۆیی هەوا/ľanewey asoyî hewa: كتن:[ كەش] پۆگوازە : جووڵانەوەی ئاسۆ یی هەوا.[ ئینگـ : Advection].

جووڵاندن/ľandin: كتپ:

1 – ئاخێزكردن، بزڤاندن، بزواندنی چشتە لەشووێنی خۆی، مەراندن، جڤاندن، ڤڕڤڕاندن، وەلەرزەخستن، هەژاندن، لەبتاندن، جماندن( كباك)، ڤەخویاندن، جاپاندن، جەمجقاندن، لەرزاندن، زیواندن، بزوواندن _ بزواندن، تەكاندن، زیویاندن، جموجووڵكردن، بزووتن.

2 – هاندان.

جووڵاندنەوە/ľandinewe: كتپ: بزواندنەوە، تەكان پێدان، لڤلڤاندن.

جووڵانن/ľanin: كتپ: زیوانن، بزووانن، تەكانن.

جووڵاو/ľaw: ئانفا: زیوە، بزاو، جووڵاو، تەكاو.

نەجووڵاو/neľaw: ئانفا: ستاتیك، بێ جموجووڵە..[ ئینگـ : Static].  

جووڵێن/ľên: كتن: بزۆق، بزوێن، جووڵێنەر، ڕاژین، ڕاژێنەر، بزڤانۆ.

جووڵێنە/ľêne: نتـ: جوڵێن، بزۆق.

جووڵێنەر/ľêner: نفا:

1 – بزڤاند، بزڤانۆ، بزڤانۆک، هاندەر، بزوێنەر، تەكاندەر، دروندە، خاوەنی ووزەی زیاد، ئاخێزەر.

2 – مەیل پەیداكەر( دەرمان یا چاوەندا زی هولمان) هەستێنەر، هەلستێنەر( ئارەزوو).

جووڵیان/ľyan: كتپ:[ ئەردە] جووڵان، زیویان، بووقیان( ل) ڕۆیشتن.

جووڵیانەوە/ľyanewe: كتپ:[ ئەردە] جووڵانەوە.

جووڵیاندن/ľyandin: كتپ:[ ئەردە] جووڵان.

جووڵین/ľîn: كتپ: زیویان، بزووین، جەمجقین، بزڤین، بزووتن، وەرزین، بزڤین.

جووڵە/ľe: نتـ:[ جووڵ+ ئە] چرچە، خوست، هەژان، لەرزە، ئاخێز( گۆ)، فززە، لەخش، بزئاووز، بزاڤ، كار، جم . بزووتنەوە، شۆرش، داینامیكی، پەلەک( كهـ)، بڕست، توانا، جووڵە

:: پەلەكم بڕیا فرە ڕا كردم..

جووڵەجووڵ/ľeľ: ئانتـ:[ جووڵە+ جووڵ] لەرزەلەرز، بزئاووز: جووڵەی یەک لە دوای یەكتری

جووڵەدار/ľedar: ئانتـ:[ جووڵ+ دار] بە جووڵە، بزۆك[ ئینگـ : dynamic].

جووڵەر/ľer: نتـ:[ جووڵ+ ئەر] گەڕۆک.[ ئینگـ : fluid ]{ ف. شەریفی. ل 160}.

جووڵەكردن/ľekirdin: كتپ:[ جووڵە+ كردن] جووڵاندنەوەی چشت.

جووڵەلێبڕان/ľelêbiřan: كتپ:[ جووڵە+ لێ+ بڕان (بڕین)] پەلەك بأیان،لە هەڕەكەكەوتن.

.

                      گوڵبژێرێک لە جۆرەكانی جووڵە                               

جووڵە تەوژم/ľe tewijm: نتـ: [ فیز] بەتایبەتی لە موگناكارەبایی كە جووڵەی تەوژمی كە بۆخۆی زاراوەیەكی پێوەر یان جێگیر نیە لەگەردیلەی بارگەكراو بەهۆی كەمایسی لەخودی خۆییدا. [ ئینگـ : Kinetic momentum]

جووڵەزانی/ľezanî: نتـ: توێژینەوەی تەنە سەختەكانە كە بە جوڵە تاودراوەكەیان دەجوڵێن.

1 – [ فیز][ ئینگـ : Kinematics] .

2- [ فیز] زنستی جووڵە. [ ئینگـ : Dynamics]

جووڵە وزە/ľe wize: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : Kinetic energy] .

جووڵەی بازنەیی/ľey bezneyî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : circular motion] .

جووڵەی بەپات/ľey bepat: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : periodic motion ] جوولەی ماوەیی، كاتی.

جووڵەی بەلەرە/ľey belere: نتـ:[ فیز][ ئینگـ :  motion vibrational، oscillating] .

جووڵەی بەخوڵ/ľey bexul: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : rotational motion] .

جووڵەی بەشەپۆڵ/ľey beşep: نتـ:[ فیز] جووڵانی شەپۆڵی.[ ئینگـ : wave motion] .

جووڵەی بەهێڵ/eyľey be hêľ: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : linear motion] .

جووڵەی بێپات/ľey bêpat: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : aperiodic motion] جوولەی بێماوەیی، جوولەی بێ وەختی.

جووڵەی بێ تاودانی ڕێک/ľey bê tawdanî řêk: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : uniform motion] .

جووڵەی ئاووكەش/ľey řûkeş: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : apparent motion] .

جووڵەی ڕێک/ľey řêk: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : uniform motion] .

جووڵەی سەرەو ژووری ئاو/ľey serewjûrî aw: نتـ:[ جێۆ] ئەو هەڵچوونەیە لە ژێر زەریاكانەوە بەرەو كەناری كێشوەرەكان ئاو دێتەسەر[ ئینگـ : upwelling] {ئاو.ل.364}

جووڵەی كلاسیكی ناهارمۆنی/ľey klasîkî naharmonî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : classic anharmonic motion] .

جووڵەی گۆشەیی/ľey goşeyî: نتـ:[ فیز] گۆشەجووڵە[ ئینگـ : angular motion] .

جووڵەی گێژەک/ľey gêjek: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : vortex motion] .

جووڵەی ناسەربەست/ľey naserbest: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : constraned motion] .

جووڵەی هارمۆنی سادە/ľey harmonî sade: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : sipmle harmonic motion ]

جووڵەی هارمۆنی كپكراو/ľey harmonî kipkiraw: نتـ:[ فیز] جوولەی هارمۆنی كپبوو [ ئینگـ : sipmle harmonic motion ] .

جووڵەی هەرەمەكی/ľey heřemekî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : random motion] .

جووڵەی هەمیشەیی/ľey hemîşeyî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : perpetual motion]

جووڵەی بازنەیی/ľey bezneyî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : circular motion] .

جووڵەیی/ľeyî: نتـ:[ فیز] بەجووڵە. [ ئینگـ : dynamic]

.

.

.

.

.