خواردن  ¹/xwardin: ن:[ ئاڤێستایی : TNAraX : خەرانگتی] خارن( کباک)، خوارن، هەردن( ل)، کزوەت، وارڎە  _ وارڎەی _ واردەی _ وارڎەیۆ. ( هـ)، خوردەن، بژێوی، خۆراک.{ کانگا، ل.140}.

خواردنەوە/xwardinewe: کتن:[ ئاڤێستایی : itCAX : خاشتی] {کانگا، ل. 151}

1 – نۆشان _ نۆشین، ڤەخوارن، وەخوارن، وارڎە یۆ _ واردنەوە( هـ).  : قوتدانی چشتی شل قوم قوم.   

2 – مەی، ئاو، یان هەر تشتێک شیاوی خواردنەوە بێت. 

خوارەوە/xwarewe: نفا:[ ئاڤێستایی : AqvraX خەرئێثا  : SrX : خرش] ڤەخۆر( کباک)، نۆشەر. { کانگا، ل. 151}.

خواردەمەنی/xwardemenî: نتـ: خۆراک( هـ)، خوانچە، زاد، زەواد، واردەمەنی( هـ) :هەر چشتێک كە شیاوی خواردن بێت.  

خواردەمەنی بەرهەمهێنان/xwardemenî berhenhênan: كتپ: هونەر و كاری بەرهەم هێنانی خواردنی نوێ.  

خواردەمەنی هەڵگرتن/xwardemenî heľgirtin: كتپ: هونەری پارێزگاری كردنی خورادەمەنی بەپاكژكردنەوە یان خستەقووتوو.

.

خواردن/xwardin : پێشگرێکە لە زمانی کوردییدا کە هیمایە بۆ چشتێ بنێیتە نێو دەمت و بەددان بجاویت و قووتی بدەیت. 

خواردن/xwardin: نتـ: بەشێوەی دەرزی لێدان.

خواردن بەشێوەی دەرزی لێدان/xwardin be šêwey derzî lêdan: نتـ:

خواردن پێدان/xwardin pêdan: کتپ: خواردن کردنە دەمی مندال یان نەخۆش.  

خواردن پێنەگەیشتن/xwardin pênegeyištin : کتپ: برسی کێشان، برسێتی دیتن. 

خواردن جوین/xwardin ciwîn: کتن: قووت نەدانی خواردن.    

خواردن دان/xwardin: کتپ: خورادن پێشکەش کردن.  

خواردن قووتدان/xwardin qûtdan: کتن:[ خواردن+ قووتدان]

خواردن کردن/xwardin kirdin: ن: چێشت لێنان

خواردن نەدان/xwardin nedan: کتپ: برسی کردن : خواردن نەدان بەكەسێك یان بە ئاژەڵێك.

خواردن قووت نەدان/xwardin qûtdan: کتن:[ خواردن+ قووت+ نە+ دان] [ ئینگـ : Aglutition][ لا : dysphagia]

.

خواردنی ئێواران/xwardinî êwaran: نتـ: بەرشێو. 

خواردنی ئێواران خواردن/xwardinî êwaran xwardin: کتن: بەرشێوکردن، نان خواردنی ئێواران. 

خواردنی بەرقلیانی/xwardinî berqliyanî: نتـ:  بەردڵخستن.

خواردنی خێرا/xwardinî xêra: نتـ: پاتی، خۆراکی ئامادە.

.

خوارن/xwarin: کتن:[  کباک] خواردن.  

خوارنپێژ/xwarinpêj: نتـ:[  کباک] ئاشکەر، چێشتکەر.

خوارنخانە/xwarinxane: کتن: چێشتخانە، خوارنگە.( کباک).

خوارن خوارن/xwarinxwarin: کتن:[  کباک] خۆراک خواردن.

خوارن خوازتن/xwarin xwaztin: کتن:[ باد] خواردن ویستن.  

خوارندایی/xwarindayî: کتن:[  باد] خواردن بەخشێنەر.  

خوارنگەهـ/xwaringeh: نتـ:[ باد] چێشتخانە.

خوارن دەڤ/xwarin dev: کتن:[  کباک] دەڤخواری، قوومانیە.

 .

خواردوو/xwardû: ئانفا:

1 – كەسێكە نان یان چشتێكی تری خوراد بێت( بۆ ڕابردوو).

2 – دەرخوارد دراو.

.

خواردن/xwardin :  پاشگرێکە لە زمانی کوردییدا کە هیمایە بۆ چشتێ بنێیتە نێو دەمت و بەددان بجاویت وقووتی بدەیت.

تێرخواردن/têr xwardin:  کتن: زۆرخورادن تا ڕادەی تێربوون

تێرنەخواردن/têrne xwardin:  کتن: بە برسی هەڵستان لە سەر خواردن.  

چێشت خواردن/çêšit xwardin: ن: نان خورادن. 

خەم خواردن/xem xwardin: کتن:[  مجـ] مەینەتی کێشان، مەینەتی چێشتن.    

خۆراک خواردن/xorak xwardin: کتپ:

:: سێ نان و سێ پیازم خوراد.

خۆراک خواردن کردن/xorak xwardin kirdin: کتپ: چێشت خورادن.  

لەخواردندا/le xwardinda: ئاکتـ: وارڎەیەنە _ وارڎەینە.

نان خواردن/nan xwardin: ن: چێشت خورادن. 

سوێند خواردن/siwênd xwardin: کتپ:  .   

:: سێ نان و سێ پیازم خوراد. 

.

.

________________________

خواردن ² /xwardin: كتن:[ مجـ] مەینەتی كێشان، مەینەتی چێشتن.      

.

.

.

.