شین/şîn: ن:

1 – بۆرژن، چەمەر، زاری، شەپۆڕ، شیوەن، گابۆڕ : بەکوڵ بۆ مردووان گریان.{ گیو، ل، 658}. 

2 – [ هـ] چووین، ڕۆیشتن، شووین : ڕابڕدووی چوون و ڕۆیشتن.{ هەژار، ل، 501}. 

3 – پێداگرتن، بەربینگ گرتن. 

:: تۆ بۆ لە من شین بویەوەو دەس بەرنادەی. 

شین خووەدانین/şîn zuwedanîn: کتپ:

شین گرێدان/şîn girêdan: کتپ: شین گێڕان. 

شین هلانین/şîn hilanîn: کتپ: واز لە شین هێنان. 

شینکە/şînke: ن:

شیننامە/şînname: نتـ: بەمردوو هەڵگوتن. 

شینۆک/şînok: ئان: شین گێڕ : کەسێ کە لە خەمان دەگری و ژیر نابێتەوە.  

شین و شەپۆڕ/şîn û şepor: نتـ: شیوەن و گریان بە کۆمەڵ.{ هەژار، ل، 501}

.

.

___________________

شین/şîn: ن:[ ڕوو] ڕەنگی گیا، { هەژار، ل، 501}. 

شیناتی/şînatî: نچ:

1 – سەوزایی زەمین

2 – بریتییە لە جێندراوی وەرزی هاوینە. 

شیناوەرد/şînawewrd: نتـ: شیناتی : بریتییە لە جێندراوی وەرزی هاوینە. 

شیناوەردی/şînawewrdî: ن: سەوزایی، کەسکایی، هێشناتی. 

شیناهی/şînahî: نچ: شیناتی _ شینایی. 

شینایی/şînayî: نچ: زرچک، سەوازیی، سەوزەوات، شیناهی، هەشیناتی : سەوزاییەکە لە زەوی ڕووا بێت.  

شینە/şîne: ن:[ ڕوو] لکەداری بڵند و لە گەشە. 

شینەبی/şîneyî: نتـ: شۆڕەبی. 

شین بوون/şîn bûn: کتن:[ ڕوو] ڕووان : ڕووانی ڕوەکان، سەزبوونی گیا و دار. 

شین کردن/şîn kirdin: کتپ:[ ڕوو] ڕوواندن، شیانن، دروست کردن( باد){ گیو، ل، 658}. 

.

.

__________________

شین/şîn: ن:[ ڕەنگ] کەوور، کەوگ : ڕەنگێکە وەک ئاسمان و دەریا و گیا : سەوزی تۆخ.[ #0000FF][ ئینگـ : Blue]. 

ڕەنگی ئاسمانی بێ ھەور و زەریای قووڵە. لە شەبەنگدا، شین دەکەوێتە نێوان بنەوش و سەوزەوە. درێژیی شەپۆلی ڕەنگی شین دەگاتە 450 تا 495 نانۆمەتر، لەرەی شەپۆلیشی ~ 670 تا 610 تێراھێرتزە.

شیناو/şînaw: ن:[ خوار] ماستاو یان دۆیەک کە ڕێژەیەکی ئاوی زۆر تێکرا بێت و ڕون بێت. 

شینە/şîne: نتـ:[ کباک] شین بۆرە، زۆرگەورە، زۆرناقۆڵا. : ڕەنگی کەوەیە. 

شینەباران/şîne baran: نتـ: خوڕڕەمەبارانە. 

شینەزەلام/şîne zelam: ئانتـ: شینەسەرکاڵ. 

شینەسەرکاڵ/şîne serkaľ: نتـ: شینەزەلام : لۆق لۆقێن( باد) : بۆ کەسێکی زۆر زەلام و ناقۆلا و سووک بەکاردەبرێت. 

شینەشاوە/şîne şawe: نتـ: شاهۆ، شاوە، شینەشاهۆ : مەلێکی لاق و مل درێژە. { گیو، ل، 658}. 

شینەشاهۆ/şîne şaho: نتـ: شیرین شاهۆ : پەلەوەڕێکە بە قەد لەگلەگییە و گۆستشتی دەخورێت. 

شین بۆر/şîn bor: نتـ:[ هەر] مەڕێکە سەر و گوێی شین و لەشی بۆر بێت.  

شین بۆر بەڵەک/şîn bor beľek: نتـ:[ هەر] مەڕێکە سەر و گوێی شین و لەشی بۆر و پەڵەپەڵەی سپی پێوەبێت.  

شین بۆز/şîn boz: نتـ: وولاخێکە ڕەنگی سپی و شین بێت. 

شین بوونەوە/şîn bûnewe: کتن:

مەبەست لە دۆخی کەسێکە، کە لە جێگایەک بێت و هەر هەڵنەستێت و بەجێی نەهێڵێت.   

:: لەسەرمان شین بوونەوە. 

دەرکەوتن و نوواندنی چشت لە دوورەوە بەڕەنگی شین. 

:: ئاسمان لەدوورەوە شین دەچێتەوە. 

شینتر/şîntir: ئان:[ پلەی دووەم لە بەراووردکردن دا] کەوەتر.  

شینترین/şîntirîn: ئان:[ پلەی باڵا لە بەراووردکردن دا] کەوەترتن.

شین چوونەوە/şîn çûnewe: کتن: شین نوواندن و شین دەرکەوتن. 

شین ڕەش/şîn řeş: نتـ:[ هەر] مەڕێکە سەر و گوێی شین و لەشی ڕەش بێت. 

شین ڕەشبەڵەک/şîn řeşbeľek: نتـ:[ هەر] مەڕێکە سەر و گوێی شین و لەشی بۆر و پەڵەپەڵەی ڕەشی پێوەبێت.  

شین سپی/şîn sipî: نتـ:[ هەر] مەڕێکە سەر و گوێی شین و لەشی سپی بێت. 

شین سوور/şîn sûr: نتـ:[ هەر] مەڕێکە سەر و گوێی شین و لەشی سوور بێت. 

شین سووربەڵەک/şîn sûrbeľek: نتـ:[ هەر] مەڕێکە سەر و گوێی شین و لەشی سوور و پەڵەپەڵەی سپی پێوەبێت. 

شینشینک/şînşîn: ن:[ زیند][ کۆ] داکەمار _ داکەمارانە( باد)، خووەلیسە : جۆرە مارمێلکەیەکە درێژ و ئەستوورە لە مارمێلکەی یاسایی و ڕەنگەکەی شینە لە بەهاردا. 

             پلەکانی ڕەنگی شین           

شینی ئاسمانی/şînî asmanî: ئان:[ ڕەنگ] بەڕەنگی ئاسمان، ئەسمانێ ساهی : وەک سایەقەی ساماڵ.[ #F0FFFF ][ ئینگـ : azure].

شینباو/şînbaw: ئان: هەر چشتێک بەسەر شیندا بڕوانێت. 

شین بۆرە/şîn bore: نتـ: ڕەنگی شێنێکی سپی پاتە.[ هـ] قەزوانی. 

شینی پروسیایی/şînî pirusyayî: ن:[ ڕەنگ] شینی تۆخ( کناو)، شینێ پروسیایی : بویەک شین تارییە.[ ئینگـ : Prussian Blue].

شینی تێر/şînî têr: ن:[ ڕەنگ]  [ ئینگـ : Dark Blue].

شینی چینی/şînî çînî: ن:[ ڕەنگ] [ ئینگـ : Chinese Blue].

شینی دەریایی/şînî deryayî: ن:[ ڕەنگ] پاش دەریایی : ژ پاش دەریایی هاتی.[ ئینگـ : Ultramarine].

شینی سیڤر/šînî sîvir: ن:[ ڕەنگ] [ ئینگـ : Sevres Blue].

شینی شایانە/şînî şayane: ن:[ ڕەنگ] [ ئینگـ : Royal Blue].

شینی کۆباڵتی/şînî kobaľitî: ن:[ ڕەنگ] [ ئینگـ : Cobalt Blue].

.

ئاڤگون/avgun: ن:[ ڕەنگ[ ئینگـ : Azure Blue].

پیرۆزەیی/pîrozeyî: ن:[ ڕەنگ]  تورکێزیی : ڕەنگیکی شینە.[ ئینگـ : Turquoise].

تورکێزی/turkêzî: ن:[ ڕەنگ]  [ ئینگـ : Turquoise].{ سەرچاوە : زاراوە هونەرییەکان}. 

لاژوەردی/lajwerdî: ن:[ ڕەنگ] مێرتالەک شین، بەرێ هێژایێ ڤی میرتالی، یان بەردێکی بەنرخی شینە.[ ئینگـ : Azurite]{ سەلاحەدین، ل، 60}.

.

.

___________________

شین/şîn: ن:

شین و مۆر/şîn û mor: نتـ:

1 – [ مجـ] بریتییە لە مرۆڤی مۆنک و ڕووگرش. 

2 – [ کەش] عاسمانی پڕ لە هەور و ڕووگرژ. 

.

.

.

.