بایەم ¹ /bayem: ن:[ ڕوو] بادەم، باوی.

{

ماچی سەر كوڵمەی خۆشە

شیرینە وەک بایەم

داوای ماچێكم لێكرد _ قز بزم

هاواری ئەكرد نایەم ؟

}{ میللی}

.

.

______________

بایەم ² /bayem: ف:[ کباش][ بوون] بووایەم.

{

خۆزگە من بایەم لە جیی سوخمەکەو یارەکەم
جار جار تەرمییەکرد عارەق مەمکەکەو یارەکەم

}{ میللی}.

.

.

.

.