دەراڤێتن/deravêtin: كتپ:[ کباک][ دەر+ ئاڤێتن : ئاوێتن]

1 – دەراوێتن، فڕێدان، وەدەرنان: لێ كەمكردنەوە. 

2 – هەڵتەكاندنی چێندراو لەبەر سەرما.

.

دەراوێتن/derawêtin: کتپ:[ کناو][ دەر+ ئاوێتن] دەرهاویشتن

.

.

.

.