دەرهاویشتن/derhawîştin: کتن، ن:[ دەر+ هاویشتن] فڕێدانی هەندێک ماددەی تڵپە یان بێکەڵک یان زیانبەخش لە لەشەوە بۆ دەرەوە وەک گوو و میز.[ ئینگـ: Defection]

دەرهاویشتە/derhawîşte: ن: مەکینەی دەرهاویشتە.  

کۆئەندامی دەرهاویشتن/koendamî derhawîştin: نتـ:[ توێ] بریتین لە لوولەی خوێن، گورچیلە، بۆری میز، میزڵدان. 

.

.

_____________________

دەرهاویشتن/derhawîştin: کتن، ن:

1 – [ ماف][ دەر+ هاویشتن] هاوێرکردن، هەڵاوێردن.

2 – [ ڕوو] سەرمابردنی ڕەپستە.

3 – دەرکردن لە پۆل، فێرگە، جێیکار.

.

.

.

.