ئه‌رمانای/ermanay: ن:[هـ] نواندن، پێشاندان، نیشاندان.

ئه‌رمانایەنە/ermanayene: ئاکتـ:[هـ] لە نواندندا، لەپێشانداندا.  

ئه‌رمانیا/ermanaya: ئانفا:[هـ] ئەرمانیێ، پێشاندراو، نوێندراو.  

ئه‌رمانیای/ermanayay: کتپ:[هـ] پێشاندران.  

.

.

.

.