ئۆقره/oqire: ن: ئارام، ئاسايش، ئاسوودەيی، ئۆخه‌، ئۆخژن، بهن، پورەنە( ل)، تەبت، تەو، تۆتکه _ توێتکە، دابينی، داسەکناوی، داسەکنيوی، داکاساوی، دامرکاوی، دنجی، ڕێکی، ڕێکێتی، ڕێکيەتی، ستار، سرەفت، سرەوت، سوکنا، سوکنايی، سێبووری، ڤەنشين، کپی، کڕی، کری، ورينگ، ورينگه، وەخژن، نەرمی، وەرقه، وەرم، وەقره، هەدا، هەراس، هەڤيان، هەندر، هێدان، هێسايی، هێمنايەتی، هێمنايی، هێمنەتی، هێمنی، هێمنيەتی، هێواشی، هێوربوونەوه، هێوری، هێونی، هيوەره. 

ئۆقره‌گرتن/oqiregirtin: كتن:

1 – ئارام گرتن.

2 – ڕاوه‌ستان، نه‌جووڵان، نه‌بزووان، وه‌ستان، وێستان، وێسان.

3 ئارام بوونه‌وه‌، ژیربوونه‌وه‌.

{

نە لە دووریت ئۆقرە دەگرم
نە بەرگەی دیدارت دەگرم

}{ -}

ئۆقره گرتوو/oqire girtû: ئانفا:

ئۆقره‌لەبه‌ربڕان/oqire leberbiřan: كتن: ئارام لێبڕان.

ئۆقره‌لێبڕین/oqire lêbiřîn: كتپ: ئارام لێبڕین.

ئۆقره‌نه‌مان/oqireneman: كتن: ئاسایش لێبڕین. ئارام هه‌ڵگیران.    

.

بێئۆقرە/běoqire: ئانتـ:[ بێ+ ئۆقرە] بێ ئارام، نەسرەوەت، بێ وورە.

بێ ئۆقرە بوون/běoqire bûn:کتن: تالێهاتن.

بێ ئۆقرەیی/bê oqireyî: ن:

.

.

.

.