حه‌سانه‌وه/ĥesanewe: کتن: ئارامگرتن، ئارام بوون، ئاسوودەبوون، ئه‌وه‌سیای( هـ)، پشوودان_ پشیدان، تەواسان، سرەوان، سرەوتن : بەسەرچوونی ماندووێتی.

حەساندنەوە/ĥesandinewe: کتپ: ڤەسهاندن، ئاسوودەکردن، ئارام کردن، سرەواندن، حەسانن، ژووژانن.

حەسانن/ĥesanin: کتپ: حەساندن، حەساندنەوە، ساندنەوە.

حەساو/ĥesaw: ئانفا: ئارامگرتوو.

حەساوە/ĥesawe: ئانفا:[ حەساندن] ئاسوودە، ساوەوە.

حەسیان/ĥesyan: کتن:[ ئەردە] حەسانەوە.

حەسیانەوە/ĥesyanewe: کتن: [ئەردە] حەسانەوە.

.

.

.

.