کۆلارە/kolare: ن:[ واز] بادەوە، بەرزەحوایلە، پەڕەچیخ، تەیرۆک، فووکەرە،  کوڕکوڕە .[ ئینگـ : kite]

:: کۆلارە بە باى پێچەوانە بەرزدەبێتەوە.

{

بە تەنیا جێی مەهێڵن، منداڵێکی لاسارە
شار بەردە باران دەکات، مانگ دەکات بە کۆلارە

}{ رەفیق سابیر}

کۆلارەباز/kolare: ن:

کۆلارەفڕێن/kolare: ن:

کۆلارە هەڵدان/kolare: کتن:[ کۆلارە+ هەڵدان]

.

.

_____________

کۆلارە/kolare: ن:[ سەز]

کۆلارەوان/kolare: نتـ:[ سەز][ کۆلارە+ وان] [ ئینگـ : ]

.

.

_____________

کۆلارە/kolare: ن:

.

.

.

.