خۆزە/xoze: ئاك: خۆزگە.

.

.

________________

خۆزكا/xozika: ئاك:[ كباك] خۆزگە.

.

.

_______________

خۆزگا/xoziga: ئاك: بریا، خۆزگە.

خۆزگایەكوو/xozigahekû: ئاكتـ: بریا، خۆزگە.

.

.

خۆزگە/xozige: ئاك: ئار، ئەلوا، بەزە( ئەردە)، برێ(خۆ)، بری _ بریا، بووكوومەگەر، خۆزیا، خووزیا _ خووەزگە _ خووەزی، خوزێ، خوشا، كاشكی، وەشڵەێ( هـ) : مرازی ئاواتخوازتنێیە.

:: خۆزگە بە تۆ : وەشڵەێ بەتۆ.

خۆزگەبردن/xozige birdin: كتن: ئاوتخوازتن.

خۆزگەخواردن/xozige xiwardin: كتن: وەشڵەێ وسەێ( هـ){ درودی.ل. 58}.

خۆزگەخوازتن/xozige xiwaztin: كتن: ئاوتخوازتن.

خۆزیا/xoziya: ئاك: خۆزگە.

خۆزی/xozî: ئاك: خوزیا.

.

.

.

.