بڕۆ/biřo: ف:[ فرمانی داخوازییە بۆ( ڕۆیشتن)] بچە _ بچۆ _ بچوو، بوریە( فە)، بڕوو( ژا) _ بڕی( هـ)، بشۆ( زا)، بلۆ، لووە، هەڕە _ هەڕۆ( کباک)،  هولوو( شوا).

.

.

____________________

بڕۆ/biřo: ن:[ مجـ] لە پاش تاڵان دەگوترێت

::  تاڵان و بڕۆ یەكە هەر مەپرسە : واتا ڕاماڵین و هیچ نەهێشتنە.

.

.

_______________

بڕۆ/biřo: ن:[ زیند] بلۆ، جاڵجاڵۆکە، داپیرۆچکە.   

.

.

.

.