لەناوبردن/lenawbirdin: کتپ:[ لە+ ناو+ بردن]

1 – توناکردن، نەهێشتن، وون کردن.[ ئینگـ : Dispersing ، extinction]

2 – پاکۆکردن، بەربادکردن، خاپوور.[ ئینگـ : spoiling]

.

.

.

.