بردن/birdin: كتن:[ ئاڤێسـ : rab :  بەر][ پهـ : بورتەن] برن(كباك)، بەردەی( هـ)، باردش _ بەردش( زا). 

1 – هەڵگرتنی شتێك لەگەڵ یا لەتەك خۆتدا لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر.

:: دز هات و ماڵەكەی برد. 

2 – تێڕاكردن. 

3 – بۆخۆجیاكردنەوە، هەڵبژاردن. 

4 – خستنەڕێگە، دانەپێشخۆ، ڕێنیشاندان. 

5 – دوورخستنەوە، لەجێگەی خۆهەڵگرتن، ڕاگواستن، گواستنەوە.

بردنەئەوبەر/birdineewber: كتن:[ بردن+ ئە+ ئەو+ بەر] پەڕاندنەوە، تێپەڕاندن، تێپەڕكردن.

بردنەبەست/birdinebest : كتن:[ بردن+ ئە+ بەست( بەستن)] تەنگ پێهەڵێنان، تەنگەتاوكردن، ڕێگرتنی یەكێك یا شتێك لەیەكێكیتر.

بردنەخوار/birdnexwar: كتن:[ بردن+ ئە+ خوار]

1 – بەرەوخواربردن، داگرتن( لەشو ێنێكی بەرزەوە)، هێنانەخوار. 

2 – بەرەودوانان، بەزاندن( دوژمن)، ڕادان، ڕاونان، ڕاوەدوونان.

بردنەدەرەوە/birdinederewe: كتن:[ بردن+ ئە+ دەر+ ەوە] وەدەرنان، دوورخستنەوە. 

بردنەڕێ/birdineřě: كتن:[ بردن+ ئە+ ڕێ] وەڕێ خستن، بەڕێوەبردن، ئەنجامدان.

:: شاگردە كانم زۆرجوان كارەكان دەبەنبەڕێوە.

بردنەژوور/birdinejŭr: كتن:[ بردن+ ئە+ ژوور]

1 – بردنەسەروو، بەرەوژووربردن. 

2 – تێخستن، تێڕۆكردن، تێنان، دەنێونان.  

بردنەژوورەوە/birdine jŭrewe: كتن:[ بردن+ ئە+ ژوور+ەوە] تێخزاندنەوە.

بردنەسەر/birdine ser: كتن:[ بردن+ ئە+ سەر]

1 – جێبەجێ كردنی كارێك، تەواوكردنی كارێك

:: هەرچی دەكەی بیبەسەر. 

2 – بەئاكام گەیاندن، ئەنجام دان. 

3 – گوزەران، ڕابواردن.

:: هەتا مردن ژیانێكی ئارامیان بردەسەر.  

4 – داسەپاندنی پەیڤ.

:: ئاخری هەر قسەی خۆی بردەسەر.

بردنەوە/birdinewe: كتن:[ بردن+ ئەوە]

1 – سەركەوتن و زاڵ بوون لەیاریی دا. 

2 – ئەوەگێڵنای، پەسدان، دانەوە، دواوەدان، گەڕاننەوە، گێڕانەوە، وەگەڕاندن، وەدان، وێدانەوە : بردنی شتێك بۆ شوێنی خۆی. 

3 – وەرگرتنەوە (سەرلەنوێ). 

4 – قازانج لە قوماركردندا. 

بردوو/birdŭ: ف:[ بردن] بەناوەوە دەڵكێت و ئاوەڵناوی كرداری دروستدەكات.

:: ناوبردوو، سەرمابردوو، بابردوو.

.

بەهەڵەدابردن/beheľedabirdin: کتپ:[ بە+ هەڵە+ دابردن] خستنەگومانەوە، دوودڵکردن.

پەڵان بردن/peľan birdin: کتن:[ کهـ][ پەڵان+ بردن] پەنابردن، ڕووتێ کردن.

تێکبردن/têkbirin: کتن:[ تێک+ بردن] دوو یا چەند شت دەنێویەکنان.

ڕابردن/řabirdin: کتن:[  ڕا+ بردن]

1 –  تێپەربوون، ڕەت بوون، تێپەڕین، کات نەمان.

2 – ترازیان، پێ لەبەرتێپەڕین، پێ لێ هەڵبڕین، دەست درێژی.

لەناوبردن/lenawbirdin: کتپ:[ لە+ ناو+ بردن]

1 – وون کردن. [ ئینگـ : Dispersing]

2 – پاکۆکردن، بەربادکردن، خاپوور.[ ئینگـ : spoiling]

.

.

.

.