بگردگ/bigirdig: ن:[ کناو، ئەردە]

1 – [ لە بگاردن] ڕابوردوو، لەمێژینە، تێپەڕیوو.

2 – [ ب+ گردگ( کل) : ویستن] پێویست.

بگردن/bigrdin: کتن: بەخشین، بووردن _ بوورین، تێپەڕین، چاوپۆشیکردن، ڕابردوون، ڕەتبوون، لێبووردن، ماڵ دان بەکەسێک.

.

.

.

.