هیشک/şik: ئان:[ کباک، باد] ئیشک. وشک _ ووشک _ ویشک   هیشک.{ خاڵ، ب، ل، 526}{ گیو، ل، 902}

هیشک ئاوز/şik awiz: ئانتـ:[ کباک، باد]

1 – هیشکاوز، سەرهیشک : کەللـەڕەق. 

2 – [ دەر] وشکەوەرد.{ گیو، ل، 936}

هیشکۆلک/şikolik: ئانتـ:[ خوار][ کباک، باد] تووی ووشک. 

.

.

.

.