ئینا/îna: ف: کاری ڕابردووی ( ئینان/ هێنان)ـه‌. هێنای، هاوردی، ئانی.

ئینان/înan: کتپ: هێنان، هاوردن.{ ئینا: کاری ڕابردووه‌، هێنای، هاوردی، ئانی}.

ئینانه‌وه‌/înanewe: کتپ:

1- هێنانه‌وه‌، گێڕانه‌وه‌، گه‌ڕاندنه‌وه‌، ناردنه‌وه‌، دانه‌وه‌ (شت)، دانه‌دواوه‌( شت)، ‌ڤه‌زفراندن، ز‌ڤراندن، ‌ڤه‌گه‌ڕاندن.

2- په‌شیمانکردنه‌وه‌، دڵساردکردنه‌وه‌.

ئیناندن/înandin: کتپ: هێناندن.

.

.

_______________________

ئینا/îna: ئامـ:[ هـ] ئەمەیە

.

.

.

.