هێنان/hênan: کتپ: ئارڎەی، ئاردەن _  ئاردن( هـ) ئاورده‌ی( هـ)، ئانین( کباک)، هانین، هاوردن.[ ئینگـ : bringing]

: بێنن : باردی، باران. 

هێنانەجێ/hênanecê: کتپ:[ هێنان+ ئە+ جێ] ئانین جیهـ ( کباک).

هێنانەبەر/hênaneber: کتپ:[ ‌هێنان+ ئە+ بەر ] ئانینبه‌ر( کباک).

هێنانەخوار/hênanexiwar: کتپ:[ ‌هێنان+ ئە+ خوار] ئانین خار( کباک).

هێنانەدونیا/hênaneduniya: کتپ:[ ‌هێنان+ ئە+ دونیا] ئانین دنێ( کباک).

هێنانەژێر/hênanejêr: کتپ:[ ‌هێنان+ ئە+ ژێر]

هێنانەژێربار/hênanejêrbar: کتپ:[ ‌هێنانەژێر+ بار]

هێنانە‌شوێنخۆی/hênanw şiwên xoy: کتپ:[ هێنانە+ شوێنخۆی] ئانین شوندا( کباک).

هێنانەکەنین/hênanekenîn: کتپ:[ هێنانە+ کەنین] وەپێکەنین هاوردن، کەناندن.  

هێنانەوە/hênanewe: کتپ:[ هێنان+ ئەوە] ئارڎەیۆ( هـ).

هێنان و  بردن/hênan û birdun: کتپ: ئانین و برن( کباک).

.

ئاژنهێنان/ajinhênan: کتن:[ ئاژن+ هێنان] هه‌ڵمه‌ت و هێرش بردن.

ئاوه‌ڕه‌‌ش هێنانه‌وه‌/aweřeş hênanaewe: کتن: به‌ یه‌کێک ده‌ڵێن که ‌سه‌ری دنیای لێ هاتبێته‌وه‌ یە‌ک، هه‌واڵی ناخۆشی دنیا به ‌هه‌موولایه‌ک بگه‌ێنێت.

ئاوهێنان ¹/awhênan: کتن:[ مک][ ئاو+ هێنان] ئاوکێشان.

ئاوهێنان  ²/awhênan: کتپ:[ نخ][ ئاو+ هێنان]

1- تووشی نه‌خۆشی ( ئاوی ڕه‌‌ش یان سپی) بوونی چاو

::   بارام چاوی ئاوی سپی هێناوه‌، پزیشک پێی گوتووه‌، ده‌بێت ڕاوه‌ستێت تا ده‌گات، ئه‌جا ر عه‌مه‌لیاتی ده‌کات.

 2- خڕبوون و ئاوتێداکۆبوونه‌وه‌ی ره‌فیسکه‌ی یه‌کسم.

ئاوهێنانه‌وه‌/awhênanewe: کتن:[ زاین][ ئاو+هێنان+ه‌وه‌] خۆوه‌رسیان( ڕه‌حه‌ت کردن) به‌ده‌ست، ده‌ست په‌ڕلێدان، مشته‌، به‌ده‌ستکرد تۆماو هێنانه‌وه‌، مه‌نی هێنانه‌وه‌.

ئاوهێناندنه‌وه‌/awhênandinewe: کتپ:[ زاین][ ئاو+ هێناندن + ه‌وه‌] وه‌رسیاندن، تاکێک تاکێکی تر ڕه‌حه‌ت بکات.

بهێنە/bihêne: ف:[ ][ هێنان] بێرانە، باوەرڕۆ( هـ).

بیەنە/biyene: ف:[ ‌هێنان] بیهێنە.

پێوەهێنان/pêwehênan: كتپ:[ پێوە+ هێنان] پۆئارڎەی ( هـ).

داهێنان/dahênan: کتپ:[ دا+ هێنان] ئا‌ڤراندن، له‌نوێ دروستکردنه‌وه‌.  ئارڎەیەرە _ ئارڎەیرە( هـ)، ئارڎەیەنە _ ئارڎەینە.

داهێنانەوە/hênanewe: کتپ:  ئارڎەیراوە( هـ).

داهێنەر/dahêner: ن:[ دا+ هێن( هێنان)+ ئەر] ئا‌ڤرانده‌ر، له‌نوێ وه‌ هێنانه‌دی.

بەجێهێنان/becêhênan: کتپ:[ بەجێ+ هێنان] ب جیهـ ئانین( کباک)، بەجێ هاوردن.

وەبیر هێنانەوە/we bîrhênan: کتپ:[ هـ] ئارڎەیۆویر.

.

.

.

.