ئیمچوون/îmčŭn: ن:[ ڕۆژک، مکـ][ ئیم+ چوون] ده‌ستێك ناڵ بۆ چوارپه‌ڵی وولاغی یه‌کسم( ئه‌سپ، ئێستر، گوێدرێژ).

خڕئیمچوون/xiř îmčŭn: نتـ:[ ڕۆژک، مکـ] ناڵی هه‌رچوار په‌ڵ.

:: ماینه‌ که‌ به‌ره‌لای وه‌ستا که‌ریم خڕ ئیمچوون ناڵی که‌.

نیو( نیڤ)ئیمچوون/nîw( nîv)îmčŭn: نتـ:[ ڕۆژک، مکـ] ناڵی دووپه‌ڵ.

.

.

.

.