تڵیش/tiľîş: ن:

1 – قەڵشت، قڵیش، درز، تەڕاش.

2 – تەراش _ تەڵاش.

تڵیشان/tiľîşan: کتن:[ تڵیش+ ئان]

1 – دڕان، دادڕان.

2 – درزبردن، قەڵش تێکەوتن و تڵیشان، قەڵشان، قڵیشان.

تڵیشاندن/tiľîşandin: کتپ:[ تڵیشان+ دن]

1 – دڕاندن، دادڕاندن.

2 – قەڵیشاندن، درزتێخستن، تڵیشاندن.

تڵیشانن/tiľîşandin: کتپ:[ ئەردە] تڵیشاندن، دڕین، دڕاندن.

تڵیشاو/tiľîşaw: ئانفا: دڕاو.

تڵیشە بەرد/tiľîşe berd: نتـ:[ تڵیش+ ئە + بەرد] کوتێکی پەڕاو و لێبۆوە لەبەرد.

تڵیش بردن/tiľîş birdin: کتن:[ تڵیش+ بردن] قەڵشین، درز تێکەوتن. تڵیشان.

تڵیش تڵیش/tiľîş tiľîş: ئانتـ: پارچەپارچە، تیتۆڵ تیتۆڵ، ڕیندۆڵ ڕیندۆڵ.

تڵیش تڵیش بوون/tiľîş tiľîş bûn: کتن: ڕیندۆڵ ڕیندۆڵ بوون.

تڵیشیان/tiľîşiyan: کتپ:[ ئەردە] تڵیشان، دڕیان، دڕان.

.

.

.

.