نەوەرد/newerd: ن:[ ڕەگی چاوگی نەوردیدەن( فار : نوردیدن) ـە. ]

1 – تەی کردن، بڕینی ماوەی نێوان دوو شووێن.{ شاعیران، ل، 521}.

2 – پێچان، جاوپێچک.

سەحرا نەوەرد/seĥira: نتـ:[ جێۆ][ سەحرا+ نەوەرد] بیابان تەی کەر، بیابان بڕ، بیابان گەڕ، بیابان گەرد.{ شاعیران، ل، 521}.

{

پێم بڵێ خالید ئەگەر تۆ شێت نەبی و سەحرانەوەر

تۆ لە کوێ و غەزنین و کابول خاکی هیند و قەندەهار.

}{ سالم، ل، 62}

.

.

.

.