سێنۆزۆیک/sênozoyik: ن:[ بیا][ جێۆ] کاینۆزۆیک : چاخی ژیانی نوێ : ماوەیەکە مەزەندە دەکرێت بە( 65) ملیۆن ساڵ پێش ئێستا، بەسەر زەوییدا تێپەڕ بووە، وەها دابەش دەکرێت بەچەند ماوەیەکی کاتی : ئایۆسینی، ئۆلیجۆسینی، میۆسینی، پلیۆسینی.[ ئینگـ : Cenozoic]

.

.

.

.