ڕابووردن/řabûrdin: کتن:[ ڕا+ بووردن]

1 –  بوهارتن( کباک)_ بوهورتن، تێپەڕین، گوزەران.  

2 – بگردن، بوورین، چاوپۆشی كردن، بەخشین، ماڵدانبەكەسێك.

ڕابووردوو/řabûrdû: نفا:[ را+ بووردوو( بووردن)] تێپەڕیو.

ڕابوورین/řabûrîn: کتن: رابووردن، رابردن، تێپەڕین.

ڕابوردن/řaburdin: کتپ:

1 – بگردن، بوورین، چاوپۆشین _ چاوبۆشی کردن. دڵخۆش کردن.

2 – دابوردن، دووبارەکردنەوە، ڕۆیشتن.

.

.

.

.