ڕابووردن/řabûrdin: کتن :[ ڕا+ بووردن]

1 – تێپەڕین، بوهارتن( کباک)، بوهورتن، گوزەران.  

2 – بگردن، بوورین، چاوپۆشی كردن، بەخشین، ماڵدانبەكەسێك.

ڕابووردوو/řabǔrdǔ: نفا:[ را+ بووردوو( بووردن)] تێپەڕیو.

ڕابوورین/řabǔrîn: کتن: رابووردن، رابردن، تێپەڕین.

ڕابوردن/řaburdin: کتپ:

1 – بگردن، بوورین، چاوپۆشین _ چاوبۆشی کردن. دڵخۆش کردن.

2 – دابوردن، ڕۆیشتن، دووبارە کردنەوە.

.

.

.

.