پێشاو/pêşaw: نتـ:[ پێش+ ئاو] ئابخانە، ئابدەستخانە، ئاڤرێژن، کەنشت، کەییل.

پێشاوکردن/pêşaw kirdin: کتپ:[ پێشاو+ کردن] دەست بەئاوگەیاندن.

.

.

_____________

پێشاو/pêşaw: نتـ:[ پێش+ ئاو] میز، گمێز.

پێشاوکردن/pêşaw kirdin: کتپ:[ پێشاو+ کردن] میزکردن، گمێزکردن.

پێشاوگە/pêşawge: نتـ:[ هـ][ پێشاو+ گە] پاکەگمێز

.

.

______________

پێشاو/pêşaw: نتـ: سەرەتای ئاوی بەردراو. 

.

.

.

.