ئابۆر/abor: ن:[ ئاب][ کباک]

1 – ده‌بار: تشتێ کو پێ دەبار تێکرن. ( ئیداره‌)،

2 – ئێوران : êwran.

3 – ئابووری، ئەبوور، مایه‌، به‌رمایی .

ئابۆران/aboran: کتن:[ ئاب][ کباک]

ئابۆراندن/aborandin: کتپ:[ ئاب][ کباک][ ‌ڤا‌ڤێرکردن‌][ دابۆرینه‌،daborîne، بابۆرینه‌،baborîne]

ئیدارەکردن، ده‌باره‌ کرن، دان ده‌بار کرن.

ئابۆربوون/aborbûn: کتن:[ ئاب][ کباک] خۆبه‌ڕێوه‌ بردن

::  ئه‌ز ب مه‌هـ مانگیا خوه‌ ئابۆر دبم.

ئابۆرکرن/ aborkirin: کتپ:[ ئاب][ کباک] به‌ڕێوه‌بردن.

:: هاتن ئابۆرکرن.

ئابۆری/aborî: نچ:[ ئاب][ کباک] ئابووری

::  ئابۆریه‌ خوه‌ خه‌وش کرن.

ئابۆریناس/aborînas: نفا:[ ئاب][ کباک] ئابۆری زان، ئابووری ناس. ئابووری زان.

ئابۆریناسی/aborînasî: نچ:[ ئاب] زانسێکە دەربارەی ئابووری.

ئابۆریزان/aborîzan: نفا:[ ئاب][ کباک] ئابووری زان.

.

.

.

.