باڤ/bav: ن:[ کباک] باب، بابا، بابەک، پاپەک، باووک، باو، پەر، پی.

:: ب زمانێ باڤ و كالا.

:: باڤێ من ب ره‌ڤا ره‌ڤ كه‌ت هوندر و بانگى دايكا من كر.{ چاکار}

باڤانی/bavanî: نتـ: باوانی، باڤی.

باڤەپیارە/bave pyaře: ئانتـ: باوەپیاڕە، باڤماری.

باڤەندە/bavende: نتـ:[ کباک][ باڤ+ ئەندە( ئەندەر، هەندەر، هندوور، ئەندەروون) ] زڕباب.

باڤماری/bavmarî: نتـ:[ کباک] باوەپیاڕە، زڕباووک.

باڤ و باپیر /bavûbapîr: نتـ: باوان.

باڤینی/bavînî: نچ: باڤێتی، باوکێتی، باوکێتی.

بێباڤ/bav: ئاکتـ:[ کباک][ بێ+ باڤ] زۆڵ، بیژی.

.

.

______________________

– باڤ/bav – : ئان: واش: ئاماڵ، نزیک لەڕەنگ: زەردباڤ، ئاماڵ زەرد، سەگ باڤ.

.

.

.

.