بڵند/biľind: ئان:[ ئاڤێسـ : unCvrab: بەریشنو ( بالیین] ناوی مێ یینەیە)][ پهـ : 

1 – ئەراوەند ، ئەڤرا _ ئەڤراز، باڵا، بانی بەرز، برند( هل)، بوند، بەرەوژوور، بەرز، بەل، بوند( باڵە)، بێند، پز، حەوا، ڕاسەرین، ژۆر _ ژۆڕوو _ ژووڕوو، سەربەرەژوور، سەربەرەوژوور، سەرەوکۆ، سەليل، سەماك، عێلی، فراز، قوت، قوتکە، قووچ، قەيل، قيت، کێل، لەند، نووك، وەرز، هۆ، هەڵگورد، هەوراز. 

2 – درێژ، دڵەپ، سياباڵا، کێل، هۆرکێشيا، هەڵکشاو. 

3 – بەپلەوپايە، بەحورمەت، بەرز، بەڕێز، بەقەدر، بەنرخ، بەوەج، جوامێر، جێدار، خاوەن پلە، خاوەنڕێز، خاوەنشکۆ، خۆشتڤی، خۆشتەڤی، خۆشەويست، ڕێزدار، سەنگين، سەنگين و گران، قەدرگران، گەورە، نەجيب، نەجەيم، وەشه سيا، هێژا.

بڵند ئاواز/biľind awaz: ئانتـ: دەنگبەرز، دەنگانە، دەنگدار، دەنگدێر، دەنگين.

بڵندان/biľindan: ن:[ بڵند+ ئان] بڵنداييان، بڵنديان، بەرزاييان _ بەرزايییەکان، ژووران، سەران، سەڵان _ سڵان، کوێستانەکان، کێوان، کێوەکان. 

بڵنداهی/biľindahî: ن: بڵندایی، بڵندەهی، بوندی، بەرزانی _ بەرزايی، بەرزێنی _ بەرزی، تەپۆڵكە، تەلان، شاخ و تەلان، کرد، کەور، گست، گڤاند، وەرزە، وەرزی، هۆل.  

بڵندایی/biľindayî: نچ: بڵنداهی.

بڵندبوو/biľindbû: ئانفا: بەرزەوەبوو، بەرزەوەبووگ، هەڵبڕاو، هەستاو، هەڵساو، هەڵستاو.   

بڵندبوون/biľindbûn: كتن:[ بڵند+ بوون] بەرزبوون. ڤەگژگژین، بهەوا كەوتن. بەرپابوون، سازبوون، سازبيیەی، ورزنەی، ورستەی، ورێزان _ وريزان، هۆرئێستەی، هۆرزان، هۆرێزان، هۆرێزای، هۆرێزنای، هۆرستەی، هۆستەی، هوورزەی، هووسەری، هەستان، هەڵدران، هيز کەردەی. باڵاکردن، باڵا کەردەی.

بڵندبوونەوە/biľindbûnewe: كتن:

1 – بەرزبوونەوە، بەرزەوبيەی، بەرزەوەبوون، بەيکگەيشتن، پەڕهەڵاويشتن، پەنەياوای، پێگەيشتن، پێگەيين، درێژبوون، درێژبيیەی، رژدکردن، گەشەکردن، گەورەبوون، هەستان، هەڵدان.

2 – بەپلەی بەرزگەيشتن.

بڵندتر/biľindtir: ئان:[ بڵند+ تر( تەر)] باڵاتر، بەرزتر، درێژتر.

بڵندترین/biľindtirîn: ئان:[ بڵند+ ترین( تەرین)] بانگين، بەرزترين، بڵيندترين.   

بڵندجه/biľindce: نتـ:[ بڵند+ جه (جێگا)] بڵند پایە، پایەبەرز، گەورە.

بڵندجهی/biľindcihî: نتـ: گەورەیی، پایەبەرزی.

بڵندجێگا/biľindcêga: ئانتـ: شوێن بەرز.

بڵندفڕین/biľindfiřîn: كتن: وەحەواكەوتن.

بڵندکەر/biľindker: ف:[ بڵند+ کەر( کردن)] بەرزکەرەوە، هەستێن، هەڵبڕ، هەڵێنەر.[ ئینگـ : Winch]

بڵندكردن/biľindkirdin: كتپ:[ بڵند+كردن] ڤەناندن، بەرزكردن. ڤەگژگژاندن، ئەڤڕاندن(كباك) هلگافتن، هەڵێنان، هەڵهێنان. ئەڤراختن، باسی چاکەکردن، بەتاناچوون، پاسين، پەسن، پەسند، پەسندان، پەسنددان، پەسنکردن، پياهەڵدان، پێداهەڵدان، پێداهەڵگوتن، پێهەڵاکوتن، پێهەڵکوتن، پێهەڵگوتن، تاريفکردن، چاکەگوتن، حەمدکردن، ڕەوشکردن، سالووخدان، ستايشکردن، مەتحکردن، مەحتکردن، مەدحکردن، مەدەهکرن، ناساندن، وەسفين، هۆرنيای، هۆروەدای، هەڵدان، هەڵدانەوه، هڵکێشان، هەڵکێشان، هەڵکێشانن، هەڵکێشيان، هەڵنان، هەمدکردن. ئەڤراکرن، بردنەسەر، بڵنەوکردن، بڵيندکردن،  بەرزکردن، ڕاکردن _ ڕاکرن، ڕانان، ڤەستاندن، ڤەگژگژاندن، ڤەناندن، ڤەنهڕاندن،  لابردن، لابەردی، لەسەرهەڵگرتن، وادارتەنە، ودێران، ونارا، وەرزەنايش، ورێزنای، هلاندن، هلانن، هلانين، هلبڕاندن، هلبڕين، هلدان، هلکرن، هلگاڤان، هلگافتن، هلگرتن، هلناندن، هليان، هلياندن، هنگرتن، هۆرئاوردەی،  هوورش، هوورشگرتن، هۆرگرتەی، هۆرگرتن، هۆرگێرتەی، هۆرێزنای، هەستاندن، هەلاندن، هەلانين، هەڵهانين، هەڵبڕاندن، هەڵبڕانن، هەڵبڕين، هەڵدان، هەڵساندن، هەڵسانن، هەڵستاندن، هەلگرتن، هەڵگرتن، هەڵۆهاوردن، هەڵهاوردن.

بڵندکردنەوە/biľindkirdinewe: کتپ:[ بڵندکردن+ ئەوە] بڵيندکردنەوە، بەرزکردنەوە، بەرزەوەکردن، بەل کەردەيوە، درێژکردنەوە، درێژکەردەی، درێژوەکەردەی، درێژەوکردن، ڕاستکردنەوە، ڕاستەوکردن، ڕاستەوکەردەی، ڕاسوەکەردەی، ڤەناندن، قوتکردنەوە، قووچکردنەوە، هۆرئاوەردەيۆ.

بڵندگۆ/biľindgo: كتن:[ بڵند+ گۆ] بڵيندبێژ، بڵيندگۆ، بڵينگۆ، دەنگەوەرە، سەماعە، موکەبەرە.

بڵندوێژ/biľindwěj: كتن: بڵندوێژ

بڵندهيمەت/bľiindhîmet: ئانتـ: ئامانج بەرز، ئيرادەبەرز _ ئيرادەقەوی، بەئيراده، بەدڵودەروون، بێمنەت، خاوەن بڕيار و چاونەترس. دڵگەورە، شايی بەخۆ، هيممەت بەرز.

بڵندی/biľindî: نچ:[ بڵند+ ی] بڵنداهی، بڵندایی، بڵندەهی، بەرزانی _ بەرزايی _ بەرزێنی _ بەرزی، بڵنایی، بوندی، تەپۆڵکە، تەلان، حەوایی، شاخ و تەلان، کەور، کرد، گست، گڤاند، وەرزە _ وەرزی، هەندەڤ، هۆل.

بڵندی قەد/biľindî qed: ئانتـ:[ بڵندی+ قەد] قەڵافەت، کەڵافەت.

بڵندی کە/biľindî ke: ف:[ ] بەرزکەوە، ڕاکە، هەڵبێنە، هەڵێە، هەڵیهێنە.

بڵندین/biľindîn: ئانتـ، نتـ:[ کەرەستە] ئاسانە، ئاستانە، ئاستۆن، ئاستوون، بەردەرکە، بەردەرگا، بەردەرگانە، پاگا، پاگە، پاڵاوەژ، پاڵاوەش، پێسووە، پێشدەرگا، پێشماڵ، پێوە، داری ژێردەرانە، دەرازينك، دەرپا، دەرچك، دەرگانە، دەرماڵ، دەرێزان، دەرێزانك، دەمدەر، ژێردەرانە، سەردەرانە، شۆپ، شيپانە، شيپك، شێنيك، کەوشکەن.

بڵندینە/biľindîne: نتـ: كباك:[ بڵند+ ینە] ئەوپەری پایە.

بڵنی/biľinî: نچ: بڵندی : بەرزی، حەواق، حەوايی، حەوێق، درۆك، سەرەوەيی، گفاند.

.

باڵابڵند/baľabiľind: ئانتـ:[ باڵا+ بڵند] باڵابلند، باڵابەرز، بۆشتاخ، بەبەژن و باڵا، بەژن بڵيند، بەژن زراڤ، درێژ، درێژە، ڕاکشاو، قەدبڵند، سياباڵا، شاگە، شيکە، کەڵەگەت  

چاو لەبڵندی/čaw le biľindî: ئان: چاو لەبڵيندان، شکۆخواز، گەورەيی خواز، مەزنيخواز، خوازياری گەيشتن بەپلەی بەرز. بەدوای ئامانجی بەرزدا، بەرزەفڕ، عەوداڵی ئامانجی بەرز، هەڵوەدای ئامانجی بەرز.

دەنگ بڵند/deng biľind: ئانتـ: بناڤ، بەدەنگوناو، بەرنياس، بەناڤ، بەناوبانگ، بەناوودەنگ، بەنيوبانگ، خاوەن ناو، دەنگانە، دەنگدار، دەنگدێر، دەنگين، دەوخ، سەربەدەرەوە، سەرنياس، ناسراو، ناڤدار، نامدار، نامەدار، نامی، نامييە، ناوبەدەرەوە، ناودار، ناودێر، نۆمدار، نێوبەدەرەوە، نێودار. بەدەنگ، دەنگ بەرز، دەنگ گەورە.

پایەبڵند/payebiľind: ئانتـ:[ پایە+ بڵند] ئاوزياگ، بزاخ، بۆك، بۆکە، بۆنگ، بەئيختيدار، بەتابشت، بەتاقەت، بەتوانا، بەدەست، بەدەستەڵات، بەقودرەت، بەقەوەت، بەکار، بەگوڕ، بەگورد، بەهاز، بەهێز، بهێز، بيدۆر، پڕدەستەڵات، پڕزوو، پەنجەبەهێز، پەنجەپۆڵايين، توانا، تيندار، چێر، خورت، خوەڕوو، دەستدار، دەست درێژ، دەستڕۆيشتوو، دەستڕۆييگ، دەستەڵاتدار، دينەوەر، زۆخ، زووخ، زەبربەدەست، زەبردار، شەنگە، شێنا، ڤەژەنی، قادر، قەوەتدار، قەوی، قەوين، گازۆر، گوندار، گەپ، گيڕ، مزور، مونزر، مونزور، هێزان، هێزدار، هێزرا، يەمان. 

لە بڵندی ترسان/le biľindî tirsan: نتـ: ترس له بەرزايی.

.

.

.

.

.