زایمۆجێن/zayimocên: ن:[ کیمیـ] هەوێن پەیداکەر، ترش پەیداکەر. [ ئینگـ : zymogenic]

زایمۆجێنیک/zayimocênîk: ئانتـ:[ کیمیـ] ترشێنەر. [ ئینگـ : zymogenic]

زایمۆلۆجی/zayimolocî: ئانتـ:[ کیمیـ] هەوێنزانی، زانیاری هەوێنەکان، زانیاری هەوێن و ترشان. [ ئینگـ : zymology]

زایمۆمەتر/zayimê: نتـ:[ کیمیـ] ترشان پێو : ئامێری ترشان نیشاندەر. [ ئینگـ : zyme]

زایمێ/zayimê: ن:[ کیمیـ] پێشگرێکە بە واتای ترشان دێت. [ ئینگـ : zyme]

زایمێس/zayimês: ن:[ کیمیـ] زایمێز : ئەنزیمێکە لە ترشێنەدا هەیە، بۆ گۆڕینی شەکر بۆ ئەلکحوول و دوانە ئۆکسیدی کاربۆن بەکاردەهێندرێت. [ ئینگـ :  zymase]

.

.

.

.