لابار/labar: نتـ:[ لا+ بار] لاباڵ. 

1 – باڵە، بەستەک،  تا، لنگەبار، نیم بار.

2 – تەنها لایەكی باڵی. باڵێكی باڵدار، كەناری باڵ، یەكباڵ.

لاباری/labarî: نتـ:[ لا+ بار+ ی] ووڵاغ بەكرێدان بە نیوەی بارەكەی.{ خاڵ، ب1، ل، 227}

.

.

.

.