گاندان/gandan: کتن:[ گان+ دان]

.

.

_________________________

گاندان/gandan: کتن:[ جنێو][ گان+ دان]

{

ئەحمەقم نەمکرد ھەتا ڕیشم نەبوو گانێ بدەم

مستەفا بەگ چاکی کرد تا ڕیشی ھات ھەر گانی دا

}{ شێخ ڕەزا}

.

.

.

.

.

.