دایک/dayik: ن: [ خێز] [ دای+ ک] 

1-  ئەدا، ئۆدا، دێ، دالک، داک، دای،  دایە.

…..دایک/dayik.….: پاشگرێکە لە زمانی کوردی کە بۆ مێیی نە کە منداڵ ببێت: زردایک. 

{ تێبـ : بنەچەی ئەمش دەبێ زایک : zayik . بێت، واتە بوویەک کە بزێ.}{ ج. نەبەز . ل. 109}.

دایکایەتی/dayikayetî: نچ:[ خێز] دایکایەتی و ساوەپەروەری.  

دایکە/dayike: ئانتـ:[ خێز][ دایک+ ئە]  

1- ووشەی دواندنی دایک.   

2- مێوینەی لەسەرجوچکان. چۆلەکەی مێینە.   

3- [  باری ڕانەبردووی (داکردن)ـە ]                                          .   

دایکەلێ/dayikelě: نتـ:[ خێز][ دایک+ ئەلێ] گووفتەیەکە بەدایک دەگووترێت لە ڕووی خۆشەویستی یەوە.  

دایکی باووک/dayikî bauwk: نتـ:[ خێز][ دایک+ ی+ باووک] داپیرە، نەنک. 

دایکێتی/dayikěî: نچ:[ خێز] دایکایەتی.

.       

.

.