دایک/dayik: ن:[ خێز][ دای+ ک] 

1-  ئەدا، ئۆدا، دێ، دالک، داک، دای،  دایە.

…..دایک/dayik.….: پاشگرێکە لە زمانی کوردی کە بۆ مێیی نە کە منداڵ ببێت: زردایک. 

{ تێبـ : بنەچەی ئەمش دەبێ زایک : zayik . بێت، واتە بوویەک کە بزێ.}{ ج. نەبەز . ل. 109}.

دایکایەتی/dayikayetî: نچ:[ خێز] دایکایەتی و ساوەپەروەری.  

دایکە/dayike: ئانتـ:[ خێز][ دایک+ ئە]  

1- ووشەی دواندنی دایک.   

2- مێوینەی لەسەرجوچکان. چۆلەکەی مێینە.   

3- [  باری ڕانەبردووی (داکردن)ـە ]                                          .   

دایکەلێ/dayikelě: نتـ:[ خێز][ دایک+ ئەلێ] گووفتەیەکە بەدایک دەگووترێت لە ڕووی خۆشەویستی یەوە.  

دایکی باووک/dayikî bauwk: نتـ:[ خێز][ دایک+ ی+ باووک] داپیرە، نەنک. 

دایکێتی/dayikěî: نچ:[ خێز] دایکایەتی.

.   

بەدایک/bedayik: ئانتـ::[ خێز][ بە+ دایک] بەدایک و باووکە ( بۆ خواردن دەگووترێت : خواردنەکە تەواوەو ئەوەیە کە دڵ دەیەوێت).

بەدایک کردن/bedayik kirdin: کتن: ناڵەناڵ و نگەنگی نەخۆش دەبەم نەخۆشی یەوە.

بێدایک/bêdayik: ئانتـ:[ خێز][ بێ+ دایک] سێوی، هەتیو.   

.

.