ئارڎەی/arđey: کتپ:[هـ] هاوردن، هێنان، هانین، ئانین، ئاردەنئاردن( هـ).

ئارڎەیراوە/arđeyrawe: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ راوە] داهێنانەوە.

ئارڎەیرە/arđeyre: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ رە] داهێنان.

ئارڎەیناوە/arđeynawe: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ ناوە] هێنانەوە بۆ ناو بۆجاری دووەم.

ئارڎەیەرە/arđeyere: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ ئەرە] داهێنان.

ئارڎەیەنە/arđeyene: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ ئەنە] داهێنان.

ئارڎەینە/arđeyine: نتـ:[هـ][ ئارڎەی+ نە] داهێنان.

ئارڎەیۆ/arđeyo: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ ۆ] هێنانەوە.

ئارڎەیۆباڵی/arđeyo baľî: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ ۆ+ باڵی] پەلەپێکردنی زۆر.

ئارڎەیۆگا/arđeyoga: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ ۆ+ گا] هێنانەوەجێ.

ئارڎەیۆما/arđeyoma: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ ۆ+ ما] کەوچک تێڕادان و پێگەیاندنی چێشتی دۆکوڵیو.

ئارڎەیۆویر/arđeyo wîr: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ ۆ+ ویر] وەبیرهێنانەوە.

ئارڎەیۆیاڎ/arđeyo yađ: کتپ:[هـ][ ئارڎەی+ ۆ+ یاڎ] هێنانەوە یاد.

                                                      

ئاویر ئارڎەی/awyir arđey: کتپ:[ هـ][ ئاویر+ ئارڎەیئاگرهێنان، ئاگرلێبوونەوە.

پنە ئارڎەی/hur arđey: کتن:[ پنە+ ئارڎەی]

پۆئارڎەی/poarđey: کتپ:[ هـ][ پۆ+ ئارڎەی] پێوەهێنان.

چەم ئارڎەی ۆ یو/čem arđey o yu: كتن:[ چەم+ ئارڎەی+ ۆ+ یو] چاوداگیرساندنەوەیەک : نیشانەی بێزاری و پەستی.

دەس ئارڎەی/des arđey: کتپ:[ هـ][ دەس+ ئارڎەی] دەست هێنان، بەدەست هێنان.

دەس ئارڎەی پۆرە/des arđey: کتپ:[ هـ][ دەس+ ئارڎەی+ پۆرە] دەست پیا هێنان، دەس ئارڎەی پۆری( هـ).

دەس ئارڎەیرە/des arđey: کتپ:[ هـ][ دەس+ ئارڎەی+ رە] دەست ڕاهێنان، دەس ئارڎەیەرە( هـ)   

دەس ئارڎەینە/des arđey: کتپ:[ هـ][ دەس+ ئارڎەی+ نە] دەست تێهێنان، دەست تێخستن، دەس ئارڎەیەنە( هـ)

دەس ئارڎەیۆ/des arđey: کتپ:[ هـ][ دەس+ ئارڎەی+ ۆ] بەدەست هێنانەوە.  

زات ئارڎەیەرە/arđeyere: کتپ:[ هـ][ زات+ ئارڎەی+ ئەرە] ترس ڕەواندنەوە.{ وشەنامە، ل، 545}

زات ئارڎەیرە/arđeyire: کتپ:[ هـ] ترس ڕەواندنەوە.

هور ئارڎەی/hur arđey: کتن:[ هۆر+ ئارڎەی] هەڵهینان، هەڵبواردن.

هور ئارڎەیەنە/hur arđeyene: کتن:[ هۆرئارڎەی+ ئەنە] لە هەڵهیناندا.

هور ئارڎەینە/hur arđeyine: کتن:[ هۆرئارڎەی+ نە] لە هەڵهیناندا.

هور ئارڎەیۆ/hur arđeyo: کتن:[ هۆرئارڎەی+ ۆ] هەڵهێنانەوە.

.

.

.

.