دەرۆزە/deroze: ن:

1 –  پارس( کباک) _ پارسە و پارسەکی، جوەدەری، چڵانە، دەرکۆدەرکۆیی( گەر)، دەرۆژە، دەرویۆزە، سواڵ، لەتەچنی( هـ)، هەژاری : گەڕان بە ماڵاندا و خواردن کۆکردنەوە لە ماڵان.

:: کابرای مل ئەستورە پەرۆکەکی راخستییە و دەرۆزەی دەکات.

2 – پرسجۆ، لێپرسینەوە، هەواڵپرسی.

دەرۆزەکار/derozekar: نفا:[ دەرۆزە+ کار(کردن)] پارسا _ پارساک _ پارسە_ پارسەک_ پارسکەر، سواڵکار _ سواڵکەر، دەرۆزەکەر : واتە کەسێک ماڵەوماڵ و دەرگە بە دەرگە دەگەڕێت بۆ سواڵ.

دەرۆزەکەر/derozeker: نفا:[ دەرۆزە ( دەروازە : دەرگای گەورە، دەرگای دەرەوە)+ کەر] پارسەک، گەدا، سواڵکەر خوازەڵۆک، دەرکۆ.

دەرۆزەکردن/derozekirdin: کتپ: سواڵكردن، پارسەکی کردن، گەدایی کردن.

دەرۆزەیی/derozeyî: نچ: پارسایی، هەژاری، بەدبەختی، پارسەکی، خوازەکاری، سواڵکەری، گەدایی.

.

.

.

.