بڕس/biřs: ئان:[ لەنگە(ت)ی سوواوە ] بڕست.

بڕست/biřst: ن:[ فیز] تابشت، توان، تین، ووزە، هێز و هەناو.

:: بڕستت بڕییم. : هێزت پێ نەهێشتم.

{

دێم هەتا هەمبێ بڕست و بیرو هۆش
‌گەر گلاشم کوردەواری و ئێوە خۆش

}{ هێمن}

بڕست لێبڕان/biřst lêbiřan: کتن:[ کارابزر] هێزلێبڕان.

:: شەکەتم، بڕستم لەبەربڕاوە.

.

بێ بڕست/bê biřst: ئانتـ:[ بێ+ بڕست] بێ تاقەت.

.

 

.

.

.

.

.