بییەی/bîyey: کتن:[ هـ][ بی یەی]

1 – بوون.

2 – هەبوون.

3 – کەون.

بییەیەرە/bîyeyere: کتن:[ هـ][ بییەی+ ئەرە] دابوون، قەلاکردن.  

بییەیەنە/bîyeyene: کتن:[ هـ][ بییەی+ ئەنە] تێبوون، وەك کون تێبوون.  

بییەیپۆ/bîyeyo: کتن:[ هـ][ بییەی+ پۆ] پێوەبوون.

بییەیچەمۆ/bîyeyçemo: کتن:[ هـ][ بییەی+ چەمۆ] بەچاوەوەبوون.  

بییەیدامیۆ/bîyeydamyo: کتن:[ هـ][ بییەی+ دامیۆ] بوون بەداوەوە.  

بییەیرە/bîyeyire: کتن:[ هـ][ بییەی+ رە] دابوون، قەلاکردن.  

بییەینە/bîyeyine: کتن:[ هـ][ بییەی+ نە] تێ بوون.  

بییەیۆ/bîyeyo: کتن:[ هـ][ بییەی+ ۆ] بوونەوە. 

بییەیوەیوە/bîyeyeyoe: کتن:[ هـ][ بییەی+ وەیوە] بوون بە بووك، مەبەست لە ئابڕووچوونە.  

.

ورڎ ئەوە بییەی/wirđ ewe bîyey: کتن:[ هـ][ ورڎ+ ئەوە+ بییەی] وردبوونەوە. 

.

.

.

.  

{

وشەنامە، ل، 183

}