بەردە ئەموستیلە/berde emustîle: نتـ:[ کان][ بەرد+ ئە+  ئەموستیلە] خاش، قاژ، قاش، مۆرخانه، مۆرخوانه، نەقيم، نەقيمه( نقيم) : نقيمی ئەنگوستيله، نگين.

.

.

.

.