ڕێنوێن/řêniwênî: نتـ:[ ڕێ+ نوێن]

1 – ڕێنیشاندەر.

2 – دەستوور، یاسا.[ ئینگـ: Regulation]

ڕێنوێنی/řêniwênî: نچ: 

1 – ئامۆژگاری، پێشنیاز، ڕێنیشاندان. 

2 – ده‌سته‌ی راوێژی.[ ئینگـ: Advisory body].

فەرمان ڕێنوێنی/fermanî řêniwênî: نتـ:[ فەرمان+ ی+ ڕێنوێنی] فەرمانی یارمەتی.[ ئینگـ: Help command]

.

.

.

.