مەهر/mehir: ن:[ كباك][ ئاین][ ماف] قەلەن( كباك)، کاوین( ئەردە)، مارە، ماکەلە، نامنز( فە)، نکا( نکاح)، هەشتەك _ هەشتیەك : پارەی مارەیی ژن.

لخوە مەهر کرن/mehir: کتن:[ كباك] لەخۆ مارە کردن.

.

.

.

.