پارە ¹/pare: ن: [ ئاب] پوول _  پویل( کهـ)، دراو.

{

قیمەتی ماچی دووسەد كیسەیی ساغ و نیمە

غەیری یەك كیسەی سەرپارە لە گیرفانمدا

}{ نالـی}.

پارەبەقەرزدان/pare be qerizdan: كتن:[ پارە+ بە+ ع : قەرز( قرض)+ دان] وامدان.

پارەبە قەرز وەر گرتن/parebeqeriz wergirtin: كتن:[ پارە+ بە+ قەرز+ وەرگرتن] واموەرگرتن.

پارەپەرست/pareperist: ئانفا:[ پارە + پەرست( پەرستن)]

1 – بەیەكێك دەگووترێت ڕێگەی ناڕاست بۆ پارەبگێڕێت.

2 – پارەی زۆرخۆش بوێت.

پارەپەیدا كردن/parepeydakirdin: كتن: داهات دەستكەوتن.

پارەپووس/parepǔs: نتـ: پووس پارە.

پارەپەرێس/pareperěs: ئانفا:[ كباك، باد] پارەپەرست.

پارەپەرێسی/pareperěsî: نچ:[ كباك، باد] پارەپەرستی.

پارەپیس/parepîs: ئانتـ:[ پارە+ پیس ] بریتییە لەمرۆڤی ڕژد و قرچۆك و چڕووك.

پارەخۆر/parexor: ئانفا:[ پارە+ خۆر( خواردن)]

1 – قەرزكوێر.

2 – بەرتیلخۆر.

پارەخۆرە/parexore: ئانتـ: بەرتیلخۆر.

پارەخواردن/pare xwardin: كتن:[ پارە+ خواردن] بەرتیلخواردن.

پارەدار/paredar: ئانتـ:[ پارە+ دار] پووڵدار، دراودار، دەوڵەمەند.

پارەداری/paredarî: نچ : پوولداری، دراوداری.  

پارەداربوون/paredarbǔn: كتن:[ پارە+ دار+ بوون] دەولەمەند بوون.

پارەدان/paredan: كتن:[ پارە+ دان]

1 – ئابوونەدان، كۆمەكدان.

2 – پوولدانك، داخیلە، دەخیلە.

پارەدانەوە/paredanewe: كتن: وێمدانەوە، قەرزدانەوە.

پارەدەر/pareder: نفا:[ پارە+ دەر( دان)] ئەو كەسەی كە پارە بە قەرزدەدات بە قازانج.

پارەدروست كردن/paredrusit kirdin: كتپ:[ پارە+ دروست+ كردن] كارگەی پارە دروستكردنی میری

:: پارەی تازەیان دروست كردووە.

پارەدزین/paredizîn:كتن:[ پارە+ دزین] بانك بڕین، پارەفڕاندن.

پارەدروست كردن/pare drusit kirdin: كتن: كارگەی پارە دروستكردن.

پارەدێن/pareděn: نتـ:[ پارە+ دێن] پارەدان، پوولدانك، داخیلە، دەخیلە.

پارەقەرزكردن/pareqerizkirdin: كتن: پارە وامكردن.

پارەكەوشانە/parekeŝane: نتـ:[ پارە+ كەوش+ ئانە] پارەیەكە دەخرێتە ناو كەوشی بووكەوە، لە كاتی گوێزا نەوەی لەماڵی باوكییەوە بۆماڵی زاوا.  

پارەك/parek: نتـ:[ كباك] خوردە، پارەی خوردە.

پارەكردن/pare kirdin: كتپ :[ پارە+ كردن]

1 – شایستەی فرۆ شتن.

2 – [ مجـ] سوودگەیاندن

:: لەگەل گووتنی پارە ناكات.

پارەكێشانەوە/pare kěŝanewe: كتپ:[ پارە+ كێشان+ ەوە] پارەدەرهێنان لەكەسانی دیكە.

پارەگۆرینەوە /paregorînewe: كتپ:[ پارە+ گۆرێن+ ەوە] پارەووردكردنەوە یا ئالوگۆركردنی.

پارەگواستنەوە/pareguastinewe: كتپ:[ پارە+ گواستنەوە] پارە بردن لە شوێنێكەوە بۆ بانق یا بە پێچەوانەوە.

پارەگوهۆر/pareguhor: نتـ:[ كباك، باد] پارەگۆڕ.

پارەلەبانك دانان /parelebankdanan: كتپ: پاشەكەوتكردن لەبانك، پارەخەواندن لەبانك.

پارەمۆڵ/pare moľ: ئانتـ: دەولەمەند، زەنگین، پارەدار.

پارەوەرگرتن/parewergirtin: كتن: مووچەوەرگرتن.

پارەوردكردنەوە/parewirdkirdinewe: كتپ: پارەخوردكردنەوە.

پارە وپوول/pareǔpǔl: نتـ: سەرمایە ودەستمایە.

پارەی بەردەست/pareyberdest : نتـ، شڕ: پارە ی حازر.

پارەی دەسكەوتی یاری/parey destkewtî yarî: نتـ:[ وەر][ ئینگـ:  gate receipts].

پارەی كاغەز /parey kaez: نتـ: زبرە.

پارەی نەخت/parey nexit: نتـ:[ ئاب] گومژەی نەخت، سەرمایە.[ ئینگـ : funds].  

پارەی ووشك/parey ǔiŝik: نتـ: سەرمایە.

.

.

______________________________

پارە ²/pare: ن:[ پار+ ئە] بچڕ، بڕ، بڕشت، بڕکە، بەش، پاتە، پارچە، پاری، پاژ، پچ، پاترۆتک، پاتەرۆک، پرتکە، پرزۆڵە، پسيان، پەترۆ، پەتڕۆک _ پەترۆکە، پەنچک، تليش، تيکه، تيلمە، جزار، جەنەکە، چزال، چوون، دۆن، دەرقهل، زۆلاک، ژەنيک، شەقار، شەل، فەلق، قڕاش، قەتک، کت، کوت، کولک، کەرت، لات، لەت، لەتار، لەهـ، نەهين.{ فەرهەنگی کاوە، ل، ٩٩٣} : لەگەڵ نان و چێشت دا دەگووترێت وەك

:: پارەیەك نان.

{

ئەی ڕەفیقانی تەریقەت دەردی ئیشقم چارەکەن 

یان بەجارێ بمکوژن جەرگم بە خەنجەر پارەکەن

}{ تاهیر به‌گ}

پارەپارە/parepare: ئانتـ: پارچەپارچە، تیكە تیكە، كوتكوت.

{

وەر ژ قەوسەینان بەمیزان بێتەدەر جۆتەك خەدەنگ

دێ جگەر بت پارەپارە، سینە تار و ماربت

}{جەزیری}.

پارەخشت/parexiŝit: نتـ: لەتكەخشت.

پارەپارەكردن/parepare kirdin: كتپ: لەتلەت كردن، لەت و بەت كردن، بنجر بنجركردن، پارچەپارچەكردن.

.

.

.

.