تەكان/tekan: كتن:

1 – جوولان، ڕاجفرین، ڕاچەڵەكین.

2 – بەراد( كباك)، لێدان، لەرز.

3 – تەوژم.

تەكانە/tekane: نتـ:[ هـ ][ تەكان+ئە] تەكان.

تەكانەوە/tekanewe: كتن:[ كهـ، كرما] خۆلێ دوورخستنەوە، وازلێهێان، بەجێهێشتن، تەكێنەوە.

تەكانپێدان/tekanpědan: كتن: جووڵەپێدان، تەكاندان، جووڵاندنەوە.

تەكانتێكەوتن/tekantěkewtin: كتن:جووڵە تێكەوتن، وەجووڵەكەوتن.

:: دوای كاژێرێك ڕاوەستان ئەو پۆلە تەكانێكی چووكی تێكەوت.

تەكانخواردن/tekanxwardin : كتن: جووڵەكردن لەسەرجێی خۆ، جووڵەتێكەوتن بەهۆی تەوژمێكەوە، وەجووڵەكەوتن، داخورپڕن، داخورپیان، دڕچڵەكان، دڕچڵەكیان.

:: منداڵ دە نێو زگی دایك دا جاروبار تەكان دەخوا.

تەكاندان/tekandan: كتن:[ تەكان+دان] تەكەنێ( ل)، تەكۆندەن( بیر)، فەتەكانێن( گیل)، تەكنای( هـ).

1 – ڕاوەشان و ڕاتڵەكاندنی رایەخ و جل و شتی لەم بابەتە بۆ جیاكردنەوەی تۆز و خۆڵ.

2 – جووڵاندنەوە، هەژاندن، چندكدان.

:: شانی گرت و بەتووڕەیی تەكانی دا.

3 – بەدەست و پتەلێكردنە وەی پەڵە وشتی وردە لە لەش و جل.

:: سەرت هێندێكی ئارد پێوەیە بتەكێنە با لێبێتەوە.

4 – تەكاندان و ڕاوەشاندنی دار و درەخت بۆ هەڵوەراندنی بەر و میوە.

5 – پاڵپێوەنان.

تەكاندانەخۆ/tekandanexo: كتن: خۆبزاوتن، چندكانخووەدان، زلقدانەخۆ، خۆتەكاندن بەتەوژم، وەهەوڵكەوتن بۆ بەڕیوەبردن و ئەنجام دانی كارێك.

:: ڕۆڵە چەندە دەست لەسەردەست دادەنێی

:: هەستە تەكانێك بدە خۆت و كارێك بدۆزەوە.

تەكاندەر/tekander: نفا: بزوێنەر، دروندە، خاوەنی ووزەی زیاد.

تەكاننەخواردن/tekannexwardin: كتن: نەجووڵانەوە، هیچ نەكردن، هەروامانەوە.

:: دوو مانگ لە ماڵ دانیشتم وتەكانم نەخوارد.

تەكاندن/tekandin: كتپ: زیواندن، بزوواندن، شەكاندن، وەشاندن، ڤەخوماندن، داكوتاندن، گجگجاندن، هلپفاندن، ڤەوەژاندن، ڤەوەشاندن.

تەكاندنی دار/tekandinî dar: كتپ: بەروەراندن، ڕاچاندن، ڕاوەشاندن، هەژاندن.

تەكاندنی كەلوپەڵ/tekandi nî kelǔpel: كتپ: داتەكاندن، داوەشاندن، تۆزلێكردنەوە.

:: كراسەكەت بتەكێنە.

تەكانن/tekanin: كتپ:[ ئەردە] تەكاندن.

تەكانی/tekanî: نتـ:[ هـ ] تەكان.

تەكاو/tekaw: ئانفا: زیوە، بزاو، جووڵاو، داتەكاو.

.

ئه‌ڵته‌كان/eľtekan: كتن:[ ئەڵ+ تەکان][ كهـ] هه‌ڵته‌كان.

ئه‌ڵته‌كانن/eľtekanin: كتپ:[ كهـ][ ئه‌ڵته‌كاندن] هه‌ڵته‌كاندن.

ئه‌ڵته‌كیاگ/eľtekyag: ئانفا:[ كهـ][ ئه‌ڵته‌كان] هه‌ڵته‌كاو.

راتەكان/řatekan: كتن:[ ڕا+ تەکان]  راپسكاوتن، موچوڕك، راوەشان، هەڵتەكان، راتڵەكان، راچڵەكین : جووڵانەوەی چشت بەهۆی راتەكانیەوە.

راتەكاندن/řatekandin: كتپ: راتڵەكاندن، هەڵتەكاندن، راوەشاندن، جووڵاندن.

راتەكانی دەروونی/řatekanî derǔnî: نتـ: كۆستی دەروونی، زامی رۆح. [ ئینگـ: Trauma].

راتەكیان/řatekiyan: كتن: راتەكان، تەكاندان، راوەشان.

لەجێی خۆتەكان/lecěy xotekan: كتن: زیوان _ زیویان، جووڵان، بزووان.

هه‌ڵته‌كان/heľtekan: كتن:[ هەڵ+ تەکان] ئه‌ڵته‌كان( كهـ).

هه‌ڵته‌كاندن/heľtekandin: كتپ: ئه‌ڵته‌كانن( كهـ).

هه‌ڵته‌كاو/heľtekaw: ئانفا: ئه‌ڵته‌كیاگ( كهـ).

.

.

.

.