بازندە/bazinde: نتـ: [ توێ] بازواندە، دەربازۆك: جێگای بازنەیە لە باسكدا، مەچەكی دەستی.

بازنداپێ/bazinapě: نتـ:[ توێ][ بازندا+ پێ] قولەپێ، زەنداپێ : جومگەی نێوان لاق و پێ.:[ لا : tarsus].

.

.

.

.

.