نائاسایی/naasayî: نچ:[ فیز] نەوازی.[ نا+ ئاسایی][ ئینگـ : abnormal]

1 – سەیر، سەرسوورهێن

2 – بەد

3 – جێگای داخ و نەگونجان.

4 – سەیرمان، ناشایستە، ناسروشتی.[ ئینگـ : Extraordinary].

:: ئه‌ردۆغان بۆماوه‌ی 3 مانگ باری نائاسایی راگه‌یاند.

:: نائاسایی لە كار و كردەوەی زایندەگیدا.

نائاسایێتی/naasayêtî: نچ:  [ ئینگـ : abnormal]

.

چەماوەی نائاساییčemaey naasayî: نتـ: وەک پشتی مرۆڤی قەمبوور.[ ئینگـ : abnormal curve]

دۆخی نائاسایی/doxî naasayî: نتـ:[ ئاب][ دۆخ+ ی+ نائاسایی][ ئینگـ : abnormality]

.

.

.

.