دوا/diwa: ئمـ، ئاک:[ باشک] پاژ _ پاش، پاشت ( کباک، زا)، پشت، دما ( هـ)، دوو( کباک)، پەس { پەسچە : acsap }. 

دوائاو/diwa aw: نتـ:[ كشت] پەساو، پاشاو: ئاوێ لە ئاوداشتندا لە زەوی دەربچێت.

دوابەرە/diwabere: نتـ: پاشەبەرە، دووابەر، پاشەرۆک، پاشبەر، پاش بەرە.

دوابەدوا/diwa be diwa: ئاک: 

دوابەربەست/diwaberbest: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : antetheca]{ زەویناسی، ل، 5}.

دوابڕان/diwa biřan::

دوابڕاو/diwa biřaw::

دوابڕیین/diwa biřîn::

دوابڕیینەوە/diwa biřanewe::

دوا بەگ/diwa beg::

دوابینی/diwa bînî::

دوابینی كردن/diwa bînî kirdin::

دواپارێز/diwa parêz: نتـ:[ سەز] پاشەنگ، پاشكۆی سوپا، پاشپارێز، دواقەرەوڵ.

دواپارێزی/diwa parêzî: نچ:[ سەز] پاشپارێزی.  

دواپێهاتن/diwapêhatin: كتپ:[ دوا+ پێ+ هاتن]         .

دواپێهێنان/diwapêhênan: كتپ:[ دوا+ پێ+ هێنان]

1 – ئەنجامدان، بەسەر بردن، پێكهێنان. 

2 – بڕاندنەوە، بڕینەوە، تەواوكردن، خەلاس كردن، كۆتای پێنەهێنان، هیچ نەهێشتنەوە.

دواپێ هاوردن/diwa pê hawirdin: كتپ:[ دوا+ پێ+ هێنان]

دواتر/diwatir: ئاكتـ:[ پلەی دووەمی بەراووردكردنە لەنێوان دووشت] پاشتر، دوواتر.

دواترین/diwatirîn: ئاكتـ:[ پلەی بالآیە بۆ بەراوورد كردن] پاشترین.  

دواجار/diwacar::

دواجەنگ/diwa ceng::

دواچۆر/diwa cor: ئانتـ:[ مجـ][ دوا + چۆر] پاشەبەرە، ئاخرچۆڕ، ئاخر منداڵ، دمایین منداڵی بنەماڵەیەكی چەند منداڵە. >< نۆبەرە، بەرەزا.

دواخستاندن/diwa xistandin: كتپ: پاش كەواندن.

دوادان/diwadan: كتن:[ دوا+ دان] پەسدان، وەدواوەدان گیراندنەوە.

دوادە/diwade: :

دوادەكەون/diwadekewin: كتن:[ دوادەكەون]  بەپاش كەوتن، پاشدادمێنن.

دوادیدار/diwa dîdar: نتـ:[ دوا+ دیدار]

دواڕۆ/diwařo: نتـ: دواڕۆژ

دواڕۆژ/diwařoj: نتـ:

دواڕۆژ/diwařojî: نچ:  ئاییندەیی، پاشڕۆژی، داهاتووی.

دوارۆژ/ diwařoj: نتـ:[ دوا+ رۆژ]: ئاییندە، پاشەرۆژ، دوارۆژ: كاتێك كەدادێت، لەئەمەبەدوا= لەمەوسا= لەمەولا: ئەو زمانەیە كەلەمەوپاش دێت: بەهاری ئاییندە، ساڵی ئاییندە. ئەو رۆژانەی كەلەبەرن، داهاتوو، ئاییندە، دوارۆژ: كاتێك كەدادێت، لەئەمەبەدوا= لەمەوسا= لەمەولا: ئەو زمانەیە كەلەمەوپاش دێت.  پەسڵان، كۆتایی ئەودونیایە: جێگای هەرەدووایی، (قیامەت).

:: مرۆڤ دەبێت بۆ پاشەرۆژ دراوێكی پاشەكەوت بكات

دوارۆژی/diwařoj: نچ: پاشەڕۆژیی، ئاییندەیی: ئەوەی پێوەندی بە دوارۆژەوە هەبێت. ئایەندە، ئایندە، پاشەرۆژ، دوڕۆرژ، داهاتوو. كاتێك كەدادێ، لەمەوبەدوا _ لەمەودوا، لەمەوسا، لەمەولا. ئەو زمانەیە كەلەمەوپاش دێت:

دواڕۆیین/diwařoyîn: كتپ: پەسڕۆیین، دواكەوتن.

دوازا/diwaza::

دواشوان/diwaşiwan: نتـ: بەرگەلە : یاریدەری شوان.

دواشێو/dwaşêw: نتـ:[ دوا+ شێو] خوان: بابەتێكی دیانانە.[ ئینگـ : the last supper]{ هونەرییەكان، ل، 52}.

دواگیان/diwagiyan: نتـ:[ دوا+ گیان] دواهەناسەی ژیان، كۆچی دوایی.

دوامەودا/diwamewda: نتـ:[ دوا+ مەودا]

دوامۆڵەت/diwamoľet: نتـ:[ ئینگـ : Deadline].

دوامین/dwa: ئان: نزیكترین كات.  

دوامین/dwa: ئاك: دواترین، دواگین، دواهەمین، دوای هەموان، پاش هەموان، هەرەدوایی.  

دوانیگا/diwa nîga: نتـ:[ دوا+ نیگا]

دواوە/diwawe: ئمـ: پشت سەر.

دواوە/diwawe: ئاكتـ: پاشەوە، لەپشتەوە، دیاوە.  

دواوەدان/diwawedan::

دوابەدوا/diwa be diwa::

دواوەیی/dwa: نچ:[ ئینگـ : posterior]{ ئە. قەرەداخی، ل، 62}.  

دواهاتن/dwa::

دواهەمین/dwa: ن: پشتگین (د).

دواهەنگاو/diwa nehgaw: نتـ:[ دوا+ هەنگاو]

دواهێنان/dwa::

دوایەكی/dwa::

دوای/diway: ئاكتـ: پاشان، دووایە، لەوەدووا، لەوایی، پاشێ _ پاشی_ پاشین، لەپاشان، دپشتیڕە، دپشتڤە// پێشان.

دوای ئەوە/dwa::

دوای ئەوەكە/diway eweke: ئمـ، ئاك: ئەودەم.

دوای خولیاكەوتن/dwa::

دوای شەر ئاشتییە/dway şer aştîye::

دوای سەڵاو/diway seľaw: نتـ:[ دوا+ ی+ سەڵاو] 

دوای سوپاس و ستایش/diway supas û sitayiş: نتـ:[ دوا+ ی+ سوپاس+ و+ ستایش] 

دوای نیوەڕۆ/diway nîweřo: ئاكتـ:  پاشنیوەڕۆ

دوایەك/dwayek: ج: ئاخرین، دواگین(كەس){شوان. ل. 613}.

دوایەك/dwayek: ئاك: بەشوێن یەكدا. {شوان. ل. 613}.  

دوایەك/dwayek: ن: دوادانە، خڕ، گشت، هەموو.  

دوایەكی/dwayek: نچ: پاشەكی.   

دوایی/diwayî: نتـ:[ دوا+ ئی+ ی]  پاشن، دوماهی.

دوایی/dwayî: ئاك: دپشت ڤە، پاشان، ئاگە، لەوە بەدواوە، دواگین، دوای هەموان، دوماهكی، دوماهی، دومایی، دووڤك، دۆنگی، لەپاشان، پاكۆ، كۆتایی، ئاكام. 

دوایی/dwayî: ن: پاشین، پاومان، پایان، پاومان، پەرتال(كباش)، ئاكام، ئەنجام، شەوت.

دواییەك/dwan: نتـ:[ جێۆ] بەرودوا[ بئنگـ: alternation].

دوایی پێ هاتن/dwayî pěhatin::

دوایی پێ هاوردن/dwayî pěhawirdin: كتپ: ئەنجام پێدان، بەجێگەیاندن، كۆتایی پێ هاوردن، بنەبان كردن، دوماهیی پێ هێنان.  

دوایی پێ هێنان/dwayî pěhěnan: كتپ:1- پایان پێدان، پایان پێهێنان، بڕاندنەوە، گەیاندنەئەنجام، لە بنەڕەت هێنان، بەنبان كردن. 2- جێ بەجێ كردن.  

دوایی هاتن/dwayî hatin: كتن:1- ئیشكاوهاتن، بڕانەوە، پایان هاتن، تنەبان بوون، دوایی هاتن، سەرئەنجام بوون، كۆتایی هاتن، لەبنەڕەت هاتن، نەمان(پاشەكەت)،. 2- أزگاربوون، قورتاربوون. 3- خراپ بوون، سەرەونگوون بوون، نوغرۆبوون، هەڵپێچان.

.

بەدوادان/diwadan: كتپ: پاشدان.

بێدوا/bêdiwa: ئانتـ:[ بێ+ دوا] بێپایان.

بێدوای/bêdiwayî: نچ: بێپایانی.

لەدواهێشتنlediwa hêştin: کتن:[ لە+ دواهێشتن] پاش دەهشتن( کباک).

لەدوای/le diway: ئاك: لەپاش.

1-  پاشو _ پاشی. 

2 – دوایە، پاشان

:: من ڕۆشتم ئەو لە دوای من هات.

:: لە دوای سێ رۆژان چووە سەر خۆشناوی. {میرانی سۆران}.

:: لەدوای هەر ڕستەیەك پێویستە خاڵێك دانرێت.

کەوتنەدوا/kewtine diwa: کتن:[ کەوتن+ ئە+ دوا] کۆتەی دما ( هـ).

لەدوای ئەوە/diway ewe: ئمـ: لەپاشەوە، پاشەوە، لەپشتەوە، لەپاشەوە، دیاوە، وەدیواوە.

لەدوایان/diwayan: ئاكتـ: لەپاشان.

وەدواكەوتن/wediwakewtin: كتن: وەدواكەوتن، لەپاشمان لە هەموو بارێكەوە. 

.

.

.   

برماندن/biřmandin: كتپ: دواندن و خوڕین، بۆڵاندن.

بنار/binar: نتـ:[ بن\5+ ار(ئار)] داوێنی خووارەوەی كێو. پنار، بنەوە، داینە.

دوایین/dwa:: كۆتایی بنەبان