تاژی/tajî: ن:[ گیان][ پەهلەوی : تازییك. بیر : تازیك. فار : تازی. پەش : تازی. كباك : تاژی، تەحژی. ناو : تاجی، تانجی‌. زا : تاژی، تازی، تانزی] تانجی. تاجی، سەگی ڕاو : جۆرێك سەگە، لەشی باریك و لاقی درێژن، پێستی تەنك و ئاماڵ رووتە، تیژهەڵدێت و بۆ ڕاو ڕایدەگرن.

بەنێرەكەی دەڵێن گۆڵ

بەمێیەكەی دەڵێن دێڵ

دەترەكێ.

سێ تا یازدە تووتكی دەبێت كە كەمێك ژیوەڵە بوون پێی دەڵێن گوجووك.

دوای ساڵێك پێی دەڵێن شەك

ساڵی دوایی دەبێتە خەرت

.

تاژیەوان/tajyewan: نتـ، ئانتـ:[ تاژی+ ئە+وان] كەسێك كەئاگاداریی و چاودێریی تاژی بەدەستەوەیە، تاجیەوان، تانجیەوان.

.

قروسكەی تاژی/qiruskey tajî: نتـ:[ دەنگ][ قروسک+ ئەی+ تاژی]

.

.

.