هەڕەماسی/heřemasî: نتـ:[ گیان][ هەڕە+ ماسی] جۆرە ماسییەکی دەریایی هێلکەکەرە، هێلکەکەی لە سكی هەڵدەگرێت، ملوزی وەك هەڕە وایە، ماسیی یەکی دڕندەی ترسناکە. [ ئینگـ : sawfish]

.

.

.

.

.

.