هێڕ/hěř: ن:

هێڕاندن/hěřandin: کتپ: دەنگ بەرزکردنەوەی بزن.

هێڕە/hěře: نتـ:[ دەنگ] دەنگی بڵندی بزن.  

هێڕەهێڕ/hěřehěř: نتـ:[ دەنگ] حڕحڕ، حیلەحیل : دەنگی ئەسپ.

.

.

_____________________

هێڕ/hěř: ن: گێژ.

هێڕبوون/hěř: کتن: گێژبوون.

:: هێڕبوون لەبەر بۆنی خوێنی.

هێڕکردن/hěř: ن: گێژ.

:: که‌ ئیدیۆلۆگی مرۆڤ هێڕده‌کات.{ ئه‌مجه‌د شاکه‌لی}

.

.

______________________________

هێڕ/hěř: ف:[ هاڕین]  

باراش هێڕ/baraŝhěř: ئانفا:[ باراش+ هێڕ( هاڕین)] بارهاڕ.

.

.

.

.

.