سەردار/serdar: ئانتـ: [ سەر+ دار] سەروەر، خان، سەرەک، خشەئیتە، هرار : گەورەی ماڵێ.  

.

.

_____________________

سەردار/serdar: ن: [ ناڤ] ناوە بۆ ڕەگەزی نێرینەیە.

.

.

____________________

سەردار/serdar: ئانتـ:[ سەز][ سەر+ دار] سالار، سەرۆکی لەشکر و پێشمەرگە.

سەردارسووپا/serdar: نتـ:[ سەز][ سەردار+ سووپا] سالار، سەرلەشکر، سەرۆکی لەشکر.  

سەردارلەشکر/serdar: نتـ:[ سەز][ سەردار+ لەشکر] سوپاسالار.  

.

.

___________________

سەردار/serdar: نتـ:[ سەر+ دار] ئامرازێکی تەونییە.

.

.

_______________________

سەردار/serdar: نتـ:[ کىاك][ سەر+ دار] کە دار دەبڕڕدێت بۆ فرۆشتنی دەکرێتە ٣ پارچە.

.

.

.

.