بالخ/balix: ن:

باڵغ/baľ: ن: باڵق.

بالق/baliq: ن: 

بالق بوون/baliq bûn: كتن: بالخ بوون، بالق بوون _ باڵقبوون، بوون بە هەرزەکار، پەرفین( کباک)، خۆناسین، شەیتان پێ پێکەنین، هەراش بوون، 

باڵق/baľiq: ن:[ ع] بلووق، باڵغ، هەرزەكار، قراسە، قرامێر، شووكام، لیفكام، پێ گەییگ : تێپەركردنی سووڕی خوێن لە جێندەری مێیینە، كەوتنە ئاوتێزانی زایندەگی لە جێندەری نێرینە.

باڵقبوو/baľiqbû: نفا:[ بالق+ بوو( بوون)] گەورە.

باڵق بوون/baľiq bûn: كتن: بوون بە هەرزەکار، پەرفین.

باڵقی/baľiqî: نچ: هەرزەكاری.

.

.

.

.